Geoenergicentrum sammanfattar verksamheten 2015

Svenskt Geoenergicentrums har nu varit verksamt i tre år och liksom de två tidigare åren har 2015 varit ett mycket aktivt år med ett starkt engagemang för geoenergins främjande. Detta har tagit sig uttryck i form av seminarier och presentationer, artiklar i fackpress och vetenskapliga publikationer, kurser och informationsinsatser av olika slag.
 
Under 2015 har Svenskt Geoenergicentrum bland annat arrangerat Geoenergidagen 2015 och dess föregående workshop om aktuella geoenergifrågor, hållit föreläsningar och kurser om geoenergi,
bidragit till fem vetenskapliga artiklar, ett bokkapitel, skrivit tekniska artiklar till fyra svenska och internationella branschpublikationer och givit ut åtta nyhetsbrev.
 
Svenskt Geoenergicentrum har även redovisat svensk geoenergistatistik för World Geothermal Congress, handlett ett examensarbeten från Lunds Universitet och bevakat ett tiotal svenska och internationella konferenser och workshopar.
 
Under 2015 färdigställde och publicerade Geoenergicentrum med hjälp av branschens aktörer nya riktlinjer för Termisk Responstest (TRT), och har påbörjat arbete med ytterligare riktlinjer för mätning och uppföljning, samt markförlagda kollektorslangar.
 
Läs sammanfattningen av Svenskt Geoenergicentrums verksamhet 2015 HÄR.