Geostrata är nu Stödjande Företag!

Geostrata är nu Stödjande Företag i Svenskt Geoenergicentrum.
Microsoft Word - Geostrata HB logga.docx
Geostrata är ett företag med verksamhet inom geologi, geoenergi och grundvatten. Företaget har sitt säte i Södra Sandby.
 
 
Sedan tidigare är BrainHeart Energy, Adven, IVT, Evertech Energy Solutions, SP, Bengt Dahlgren AB, Akademiska Hus, SWECO, Geotec, Avanti, FBB Geoenergi, Muovitech och NeoEnergy Stödjande Företag i Svenskt Geoenergicentrum. Läs mer om Stödjande Företag HÄR.

Geoenergicentrum sammanfattar verksamheten 2015

Svenskt Geoenergicentrums har nu varit verksamt i tre år och liksom de två tidigare åren har 2015 varit ett mycket aktivt år med ett starkt engagemang för geoenergins främjande. Detta har tagit sig uttryck i form av seminarier och presentationer, artiklar i fackpress och vetenskapliga publikationer, kurser och informationsinsatser av olika slag.
 
Under 2015 har Svenskt Geoenergicentrum bland annat arrangerat Geoenergidagen 2015 och dess föregående workshop om aktuella geoenergifrågor, hållit föreläsningar och kurser om geoenergi,
bidragit till fem vetenskapliga artiklar, ett bokkapitel, skrivit tekniska artiklar till fyra svenska och internationella branschpublikationer och givit ut åtta nyhetsbrev.
 
Svenskt Geoenergicentrum har även redovisat svensk geoenergistatistik för World Geothermal Congress, handlett ett examensarbeten från Lunds Universitet och bevakat ett tiotal svenska och internationella konferenser och workshopar.
 
Under 2015 färdigställde och publicerade Geoenergicentrum med hjälp av branschens aktörer nya riktlinjer för Termisk Responstest (TRT), och har påbörjat arbete med ytterligare riktlinjer för mätning och uppföljning, samt markförlagda kollektorslangar.
 
Läs sammanfattningen av Svenskt Geoenergicentrums verksamhet 2015 HÄR.

Strategisk innovationsagenda för geoenergi

Statens Energimyndighet har beviljat Svenskt Geoenergicentrum och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 400 000 kr för att i en brett förankrad arbetsprocess utveckla en strategisk innovationsagenda för geoenergi. Arbetet startas i januari och avslutas i december 2016.
 
Arbetet med agendan syftar till att utarbeta mål för geoenergins utveckling, inklusive forsknings- och utvecklingsbehov för att nå målen. Agendan ska bl.a. kunna användas som dialogmaterial i påverkansarbete inför utlysningar och i företags strategiska utvecklingsarbete.
 
Energimyndigheten motiverar bl.a. beslutet med att geoenergi redan i dag ger ett betydande tillskott till den svenska energimixen, men att det finns en betydande kvarvarande potential för olika tillämpningar, såväl för att nyttja förnybar energi som lagrats passivt i marken som för att aktivt lagra värme och kyla för senare användning.
 
För mer information kontakta:
Signhild Gehlin, signhild.gehlin(at)geoenergicentrum.se, 075-700 88 23
Oskar Räftegård, oskar.raftegard(at)sp.se, 010-516 5765

Riktlinjerna för Termisk Responstest (TRT) klara!

Svenskt Geoenergicentrums Riktlinjer för Termisk Responstest (TRT) är färdigställda och finns nu publicerade på Svenskt Geoenergicentrums hemsida för fri nedladdning.
 
Riktlinjerna gäller utrustning, utförande, analys och redovisning av Termisk Responstest för energibrunnar, och är avsedda att vara till hjälp för såväl beställare av TRT, som utförare och användare av TRT-data för design av geoenergisystem.
Arbetet med riktlinjerna initierades i samband med Geoenergidagen 2013 och har tagits fram av Svenskt Geoenergicentrum i nära samverkan med geoenergibranschens aktörer inom forskning, entreprenad, konsultverksamhet, fastighetsförvaltning och leverantörer.
 
Riktlinjerna är uppdelade i två delar där första delen utgörs av riktlinjer för utförande av Termisk Responstest och andra delen är riktlinjer för analys av data från Termisk Responstest.
 
Riktlinjerna kompletteras av fyra bilagor:
• Bilaga 1 – Förklaringar och kommentarer till Riktlinjer för Termisk Responstest
• Bilaga 2 – Riktlinjer för testborrhål för Termisk Responstest
• Bilaga 3 – Mall för redovisning av Termisk Responstest – Utförande
• Bilaga 4 – Mall för redovisning av Termisk Responstest – Analys
 
Riktlinjerna avser främst den vanligaste formen av standardmässig TRT med cirkulerande vätska i kollektorn. TRT kan även utföras på andra sätt – till exempel kan värme tillföras med en prob eller värmekabel, och borrhålets temperatur kan mätas på flera punkter utmed hela borrhålsdjupet, till exempel med en optisk fiber (så kallat Distribuerat TRT, DTRT). Dessa varianter ställer andra krav på utrustning och utförande, som inte behandlas i dessa riktlinjer.