Riktlinjer och råd

Riktlinjer för Mätning och Uppföljning av geoenergianläggningar:
Svenskt Geoenergicentrum har genom en arbetsgrupp tagit fram Riktlinjer för Mätning och Uppföljning av geoenergisystem och en tillhörande excelmall för rapportering av systemets uppbyggnad, mätningar och prestanda. Här finner du den senaste officiella versionen av riktlinjedokumentet och rapportmallen, fri att använda. Dokumenten är ämnade att provas på verkliga anläggningar och är tänka att revideras utifrån inkomna synpunkter och förslag till förbättringar.
 
Riktlinjer för Mätning och Uppföljning av geoenergisystem
Rapportmall – Mätning och Uppföljning av geoenergisystem
 
Välkommen att kontakta Signhild Gehlin, Svenskt Geoenergicentrum, för att lämna kommentarer och förslag till förbättringar, gärna via mejl.
 
Riktlinjer för Termisk Responstest (TRT):
Riktlinjer för Termisk Responstest
Bilaga 1 – Förklaringar och kommentarer till Riktlinjer för Termisk Responstest
Bilaga 2 – Riktlinjer för testborrhål för Termisk Responstest
Bilaga 3 – Mall för redovisning av Termisk Responstest – Utförande
Bilaga 4 – Mall för redovisning av Termisk Responstest – Analys
 
Råd och anvisningar för förläggning av kollektorer i mark och sjö:
Dokumentet genomgår för närvarande revidering och kommer att ges ut i två delar – en för konsumenter och en för större anläggningar.
Tills vidare hänvisas till SVEPs dokument ”SVEP-standard på kollektorsystem för värme- och kylpumpsystem i jord, berg och vatten”.