Riktlinjer och råd

Termisk Responstest (TRT):
Riktlinjer för Termisk Responstest
Bilaga 1 – Förklaringar och kommentarer till Riktlinjer för Termisk Responstest
Bilaga 2 – Riktlinjer för testborrhål för Termisk Responstest
Bilaga 3 – Mall för redovisning av Termisk Responstest – Utförande
Bilaga 4 – Mall för redovisning av Termisk Responstest – Analys

Råd och anvisningar för förläggning av kollektorer i mark och sjö:
Dokumentet genomgår för närvarande revidering och kommer att ges ut i två delar – en för konsumenter och en för större anläggningar.
Tills vidare gäller SVEPs dokument ”SVEP-standard på kollektorsystem för värme- och kylpumpsystem i jord, berg och vatten”.

Riktlinjer för Mätning och Uppföljning av geoenergianläggningar:
Arbetet med detta dokument pågår inom arbetsgruppen. När remissutgåvan är färdigställd kommer den att göras tillgänglig här, med anvisningar om remisstider och remissförfarande.
Kontakta Signhild Gehlin, Svenskt Geoenergicentrum, för mer information om arbetet och om du vill bli kontaktad för deltagande i remisser.