Geoenergi – Fördjupningskurs Design/BTES design with EED

ANMÄL DIG HÄR/REGISTER HERE

Kursens omfattning /Course length: 1 dag/day kl 9-17 (9 a.m.-5 p.m.)

Under 2021 ges kursen den 17 februari på engelska online, den 1 juni på svenska online, och 24 november på Svenska i Stockholm/During 2021 this course is given on February 17th in English, on June 1st in Swedish online and on november 24th in Swedish in Stockholm.

Om färre än 4 deltagare registrerat två veckor före kursdatum ställs kursen in/If less than 4 participant have registered two weeks prior to the course date, the course will be cancelled.

Rekommenderade förkunskapskrav/recommended previous knowledge: Geoenergi Grundkurs eller motsvarande/Basic geoenergy knowledge

Målgrupp/Target group: Konsulter och entreprenörer som vill kunna utforma geoenergisystem/Engineers and contractors aiming at designing BTES systems.

Föreläsare/Instructors: Göran Hellström & Signhild Gehlin

Plats/Location: Stockholm.

Pris/Price: 8000 SEK/person ex moms/VAT

Mål/Aim: Efter genomgången kurs ska deltagaren kunna använda designprogrammet EED för att utföra enklare dimensionering av geoenergisystem för uttag och lagring av värme och kyla./After this course the participant will know how to use the design toll Earth Energy Designer (EED) to perform basic design of borehole thermal energy systems for extraction and storage of heat and cold.

Kursinnehåll/Course contents:

  • Fördjupning kring markens egenskaper/Further knowledge in ground properties
  • Fördjupning systemfunktion – stora system/System operation – large systems
  • Fördjupning systemutformning – stora system/System design – large systems
  • Förstudier inför systemutformning/Pre-design studies
  • Dimensionering – förutsättningar/Design prerequisites
  • Genomgång av olika designredskap och fördjupning i EED/Design tools and how EED works
  • Praktiska dimensioneringsövningar med EED – Parameterkänslighet, värmeuttag, kyluttag, återladdning, lagring av värme och kyla (balanserat system)./Practical training in designing borehole thermal energy systems with EED – Parameter study, heat extraction, cold extraction, recharge, seasonal storage of heat and cold (balanced system)