IEA TCP ECES Annex 27

I början av 2016 startades de internationella samarbetsprojektet IEA ECES Annex 27 – kvalitetssäkring av borrhålslager (IEA TCP ECES Annex 27 – Quality Management of Design, Construction and maintenance of borehole systems).
Det internationella projektet avslutades 2019 och syftade till att kartlägga och ta fram riktlinjedokument för kvalitetsstyrning av borrhålsanläggningar med ett eller flera borrhål. Grundvattensystem, ytvattensystem och ytjordsystem ingick inte i projektet.
 
Deltagarländer
Elva länder deltar i Annex 27:
• Belgien
• Danmark
• Finland
• Holland
• Japan
• Kanada
• Kina
• Sverige
• Sydkorea
• Turkiet
• Tyskland

 
Svenskt Geoenergicentrum deltog från svensk sida med stöd från Energimyndigheten.
 
Fyra delprojekt (”Subtasks”)
Annex 27 har fyra delprojekt:
• Subtask 1: Design
• Subtask 2: Konstruktion
• Subtask 3: Driftuppföljning
• Subtask 4: Problem, undersökningar och lösningar

 
Huvudarbetet för det svenska deltagandet genomfördes av Signhild Gehlin, Svenskt Geoenergicentrum, och Olof Andersson, Geostrata. Svenskt Geoenergicentrum var arbetsledare för delprojektet Design, och deltog mycket aktivt i alla delprojekt inom Annex 27. Övergripande ledare för Annex 27 var Tyskland. Flera andra svenska aktörer deltog också i Annex 27-arbetet, bland annat Adib Kalantar vid MuoviTech och KTH Energiteknik.
 
Slutrapporten för Subtask 1: Design blev klar hösten 2018 och finns tillgänglig HÄR.
 
Svensk State-of-the-art
Sverige har inom Annex 27 tagit fram en svensk State-of-the-art-rapport för borrhålsanläggningar, där branschen varit involverad genom workshopdiskussioner och remisser. Rapporten blev klar under våren 2018 och är tillgänglig HÄR.
 
IEA ECES Annex 27 Slutrapport finns tillgänglig via IEA ECES hemsida, och kan laddas ner HÄR.
 
Internationella expertmöten
Annex 27 höll två expertmöten per år för att stämma av och diskutera arbetet inom projektet. Följande möten genomfördes:
• Münich, Tyskland, oktober 2015 – förberedande workshop inför Annexstart.
• Horsens, Danmark, maj 2016 – Expertmöte 1, där vi strukturerade upp arbetet och delade upp arbetsuppgifter
• Lund, Sverige, november 2016 – Expertmöte 2, där vi diskuterade de första insamlade resultaten inom Subtask 1 och 2, och förberedde för vidare arbete.
• Espoo, Finland, april 2017 – Expertmöte 3, där vi gick igenom de första utkasten till slutrapporter för Subtask 1 och 2, och diskuterade mer frågor kring subtask 3 och 4.
• Bryssel, Belgien, november 2017 – Expertmöte 4, där vi bearbetade andra utkasten till slutrapporter för Subtask 1, 2 och 3, och diskuterade mer frågor kring subtask 4.
• Amsterdam, Holland, mars 2018 – Expertmöte 5, där vi gick igenom slutrapporten för Subtask 1 och bearbetade tredje utkastet till slutrapport för Subtask 2 samt reviderade rapporten för Subtask 3. Vi diskuterade även subtask 4 samt utkastet till annexets totala slutrapport.
• Vancouver, Kanada, september 2018 – Expertmöte 6, där slutrapporten för Subtask 1 godkändes slutrapporterna för Subtask 2 Subtask 3 revideras. Första utkastet till subtask 4 diskuterades samt reviderad slutrapport för hela annexet.
• Osaka, Japan, april 2019 – Expertmöte 7, där slutrapporterna för Subtask 2 Subtask 3 reviderades vidare. reviderat utkast till subtask 4 och reviderad slutrapport för hela annexet diskuterades.
• Garching, Tyskland, september 2019 – Sista och avslutande expertmöte 8, där slutrevision av slutrapporterna för Subtask 2 Subtask 3 och subtask 4 diskuterades, och slutdiskussion av slutrapporten för hela annexet hölls.
 
Länkar
HÄR är länk till IEA ECES Annex 27 hemsida
 
HÄR är länk till IEA TCP ECES hemsida