Klimatnytta

Geoenergi är lokalt utvunnen förnybar energi i form av värme eller kyla från berg, jord, grundvatten, sjöar och vattendrag. Den energi som kommer från marken är helt neutral avseende koldioxid och andra växthusgaser, och då den är lokalt utvunnen bidrar den inte heller till koldioxidutsläpp genom transporter.
Geoenergin kan i detta perspektiv likställas med solenergi. Geoenergi ingår i EU’s förnybarhetsdirektiv, som anger att geoenergi är förnybar. Sveriges Energimyndighet anser sedan 2007 också att värme och kyla från jord, berg och grundvatten är förnybar.
 
Geoenergins klimatnytta är beroende av miljöpåverkan hos det energislag som geoenergin ersätter. Statistik från SVEP (2012) visar att värmepumpar i första hand ersätter elvärme (43%), i andra hand olja och gas (20%), i tredje hand ved och pellets (19%). 11% ersätter en äldre värmepump, 4% är nyproduktion och 3% ersätter fjärrvärme.
 
Geoenergianläggningar använder el för att utvinna geoenergin. I geoenergilager och frikylesystem där ingen värmepump används är andelen driftel mycket liten. De flesta geoenergianläggningar i Sverige använder en värmepump för att utvinna geoenergin. Geoenergins klimatnytta är därför till en del beroende av hur driftelens klimatpåverkan värderas. Läs mer under Miljövärdering.