Miljövärdering

Enligt EU’s förnybarhetsdirektiv är geoenergi förnybar och likställs solenergi.Geoenergin är lokalt utvunnen värme eller kyla från berg, jord, grundvatten, sjöar och vattendrag, och är helt neutral avseende koldioxid och andra växthusgaser, och då den är lokalt utvunnen bidrar den inte heller till koldioxidutsläpp genom transporter.
 
Driftelen för geoenergisystem tillgodogörs också byggnaden tillsammans med den förnybara geoenergin, och därmed blir hela geoenergisystemets miljövärdering beroende av hur driftelen miljövärderas.
 
Geoenergins miljöpåverkan

För att avgöra geoenergins klimatpåverkan avseende koldioxidutsläpp krävs konsensus kring drivenergi till samtliga energikällor som samhället använder.
 
Svenskt Geoenergicentrum anser att man i första hand bör välja svensk elmix och i andra hand nordisk elmix vid miljövärdering av el. Vi anser vidare att marginalelsvärdering (all ny elanvändning är kolkondenskraftproducerad el från kontinenten) av el i Sverige inte är hållbar. Detta ställningstagande baseras på följande tre utgångspunkter:

  • Gällande direktiv för beräkning av koldioxidutsläpp innebär att varje land ska beräkna och redovisa utsläpp inom sitt eget lands gränser. Miljövärderingen av el ska därmed baseras på inhemsk produktionsmix.
  • Elhandel i Sverige sker via Nordpol. Statistik över denna handel visar att Sveriges elimport och –export i huvudsak sker med Norge och Finland, som båda saknar kolkondenskraftverk.
  • Nordpols statistik visar att Sverige de senaste åren har ett klart överskott av el.

Här kan du se Geotecs film om marginalel
 
Lokal miljöpåverkan från geoenergisystem

Geoenergi kan ha viss miljöpåverkan lokalt. Forskning från 1980- och 1990-talet visar att jordvärme med horisontella slangar i mark har vissa negativa lokala effekter på flora och fauna, genom att försena växtsäsongen där slangarna ligger med någon vecka.
 
Idag används endast etanollösningar som värmebärare i jord- och bergvärmesystem, vilket innebär att eventuella läckage inte har någon allvarlig miljöpåverkan då etanolen snabbt bryts ner.
 
Inom vissa områden kan grundvatten påverkas. På ett fåtal geografiska platser i Sverige kan en energibrunn kortsluta olika vattenförande geologiska lager så att en oönskad blandning av grundvatten sker. Det kan även inom några områden ge upphov till att salt grundvatten påverkar vattenförsörjningen. För att förebygga detta finns krav och riktlinjer som förbjuder energibrunnar i känsliga områden. Det finns även metoder för återfyllnad av borrhål där så kan behövas.
 
I samband med borrningen av energibrunnar kan lokala olägenheter med utsläpp av slamhaltigt borrvatten, samt buller från utrustningen uppstå. För att minimera borrningens miljöpåverkan har borrbranschen successivt stärkt miljökraven, förbättrat maskiner och reningsmöjligheter, samt utbildat personalen i miljökrav.