Svenskt Geoenergicentrums verksamhet 2016

Sammanfattning av Svenskt Geoenergicentrums verksamhet 2016
 
Svenskt Geoenergicentrum startade sin verksamhet den 1 mars 2013, med syfte att stärka geoenergibranschen genom att tillhandahålla information och kunskapsutveckling inom geoenergiområdet. Här följer en kort sammanställning av de aktiviteter som skett inom verksamheten under kalenderåret 2016.
 
Verksamhetsuppbyggnad
Geoenergicentrum hade vid årets slut 14 Stödjande Företag och 119 intressenter varav 114 genom Geotec. De stödjande företagen är Adven, Akademiska Hus, Avanti, Bengt Dahlgren AB, BrainHeart Energy, FBB Geoenergi AB, Evertech Energy Solutions AB, Geotec, Geostrata, IVT, Muovitech, NeoEnergy, SP och Sweco.
Geoenergicentrums ledningsgrupp, som består av nio representanter från olika delar av geoenergibranschen, har som planerat haft två möten under 2016.
 
Hemsida och digitala kanaler
Geoenergicentrum sköter själv administrationen av sin hemsida www.geoenergicentrum.se. Antalet besökare har fortsatt att öka under 2016 och som mest hade hemsidan ca 2200 besökare, under oktober månad. Övriga månader har hemsidan haft mellan 870-1800 besökare.
 
Geoenergicentrum har fortsatt varit aktivt på Twitter via twitterkontot @SGehlin, och därigenom informerat om geoenergirelaterade händelser i 50 egna tweets. Vid slutet av 2016 hade kontot 111 följare.
 
Svenskt Geoenergicentrums profil på LinkedIn informerar om händelser inom Geoenergicentrum och geoenergibranschen. 12 st inlägg lades ut under 2016. LinkedIn-profilen hade vid årets slut 77 följare.
 
Ytterligare digitala kanaler som Svenskt Geoenergicentrum nyttjat för informationsspridning under 2016 är Facebook, MyNewsdesk och Slussen.biz. Under året har 4 nyheter publicerats på Geoenergicentrums hemsida, 1 nyhet på MyNewsdesk och 15 nyheter på Slussen.biz.
 
Kommunikation
Kommunikation är en viktig del av Svenskt Geoenergicentrums verksamhet. Det handlar om att föra ut information om geoenergi till företag, organisationer och myndigheter.
Svenskt Geoenergicentrum har under 2016 hållit 10 föredrag om geoenergi runt om i Sverige, och två utomlands (Helsingfors och USA). Presentationerna skedde bland annat under Geologiska vinterkonferensen i Helsingfors, ASHRAEs vintermöte i Orlando, under Nordbygg 2016, i Östersund, vid Geotecs medlemsmöten, under Brunnsborrardagen, och Geoenergidagen 2016.
 
Geoenergicentrum är nationell koordinator för Geotrainet, som är ett europeiskt organ för att harmonisera och certifiera utbildning inom geoenergi i Europa, och Svenskt Geoenergicentrums vd Johan Barth sitter med i Geotrainets styrelse.
 
Geoenergidagen 2016
För fjärde året arrangerade Svenskt Geoenergicentrum Geoenergidagen den andra veckan i oktober. Workshopen den första dagen hade huvudfokus på den strategiska innovationsagendan för geoenergi som Svenskt Geoenergicentrum tillsammans med SP och i samverkan med branschen, arbetade fram under 2016, samt på arbetet med kvalitetssäkring av borrhålssystem som Svenskt Geoenergicentrum är delaktig igenom IEA ECES Annex 27. Efter workshopen hölls en nätverksmiddag på kvällen. Den andra dagen var som vanligt en seminariedag med föredrag och en paneldiskussion. Totalt deltog ca 90 personer under de båda dagarna. Geoenergidagen 2016 hölls på Scandic Talk i Älvsjö, och under de två dagarna ställde 12 företag ut.
 
Utbildning
Genomförda kurser inom Geoenergicentrums kursprogram under 2016 innehöll:
• Två endagars grundkurser
• En endags fördjupningskurs i design med EED
 
Utöver detta har Geoenergicentrum deltagit med en tredagars geoenergiutbildning inom Arbetsförmedlingens brunnsborrarutbildning, samt med en föreläsningsdag för masterstudenter på KTH Byggvetenskap.
 
Publikationer
Svenskt Geoenergicentrum har under år 2016 bidragit till tre vetenskapliga konferensartiklar (presenterade vid ASHRAEs vintermöte 2016, European Geothermal Congress 2016 och till IGSHPA Conference 2017).
 
Svenskt Geoenergicentrum har även skrivit tre artiklar i branschpress under året; Kyla #6/2016, Energi & Miljö #8/2016 samt en teknisk artikel till Energi&Miljö #2/2017.
 
Geoenergicentrum har publicerat 9 st Nyhetsbrev och två nummer av Svensk Geoenergi under 2016.
 
Geoenergistatistik
Svenskt Geoenergicentrum har under 2016 fortsatt att förbättra tillgänglig statistik kring geoenergi. Data från SGUs brunnsarkiv, värmepumpsförsäljning, leverantörsdata, samt data från borrare och konsulter om geoenergianläggningar har åter samlats in och bearbetats och sammanställts i en konferensartikel till European Geothermal Congress 2016. Europeisk och global geoenergistatistik har också följts och bearbetats.
 
Examensarbeten
Under året har Svenskt Geoenergicentrum handlett en kandidatarbetare från Uppsala Universitet. Kristina Juhlins kandidatarbete om sammanställning av större borrhålslager baserat på SGUs brunnsdatabas avslutades i maj 2016, och har efter det resulterat i en posterpresentation vid en geofysikkonferens i USA och en konferensartikel till IGSHPA Conference 2017.
 
FoU-bevakning
Svenskt Geoenergicentrum bevakar svensk och internationell geoenergirelaterad forskning och utveckling. Bevakningen under 2016 har bland annat täckt in följande:
• Bevakning och referat av Ashraes vintermöte 2016, Orlando, USA.
• Bevakning på distans av Clima 2016 i Danmark.
• Bevakning av European Geothermal Congress 2016, Strasbourg, Frankrike.
• Bevakning av Dr Stefan Antonovs disputationsseminarium vid KU Leuven
• Bevakning av IGSHPA International GSHP Convention vid KTH i Stockholm
• Bevakning av Brunnsborrardagen 2016 i Stockholm
• Bevakning av Kyl- och Värmepumpdagen 2016, Göteborg
 
Branschverktyg
Under 2016 har Geoenergicentrum fortsatt sitt arbete med riktlinjer för mätning och uppföljning av geoenergisystem. Arbetsgruppen har haft två möten under 2016.
 
Övrigt
Svenskt Geoenergicentrum deltar i IEA ECES Annex 27 – kvalitetssäkring av borrhålssystem, och som projektledare för ett av annexets underprojekt. Annex 27 startade i maj 2016 och löper i tre år. Under 2016 har Svenskt Geoenergicentrum deltagit vid två expertmöten (i Horsens i maj, och i Lund i november), varav man var värd för novembermötet. Svenskt Geoenergicentrum har fått finansiering för arbetet inom Annex 27 genom Energimyndigheten.
 
Svenskt Geoenergicentrum har under 2016 tillsammans med SP och i samverkan med branschens aktörer och med anslag från Energimyndigheten, tagit fram en Strategisk Innovationsagenda för Geoenergi som blev klar i december.
 
Svenskt Geoenergicentrum har under året fått i uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting att skriva en Guide till Geoenergi för Offentliga fastigheter. Arbetet påbörjades under hösten och ska vara klart våren 2017.
 
Svenskt Geoenergicentrum ingår i Energimyndighetens Programråd för EffsysExpand som löper 2014-2018.
 
Genom EffsysExpands nätverk har Svenskt Geoenergicentrum under 2016 medverkat till framtagandet av ett strategiskt dokument för kyl- och värmepumpsforskning, på uppdrag av Energimyndigheten.
 
Svenskt Geoenergicentrum har tillsammans med Oklahoma State Univeristy formulerat och lagt fram ett förslag till nytt annex inom IEA HPT (Heat Pumping Technologies) om långtidmätning och uppföljning av prestanda hos geoenergisystem. Förslaget har tagits emot positivt och beslut om beviljande av projektet väntas under 2017.
 
Svenskt Geoenergicentrum är sedan början av 2016 med i RHC Platform Geothermal Steering Committée och har deltagit i två möten och en remiss.
 
Under 2016 har Svenskt Geoenergicentrum blivit involverad i Advisory Board för EU-projektet INPATH-TAB som tar fram en gemensam utbildningsplan för forskarstuderande inom energilagring.
 
Svenskt Geoenergicentrums Signhild Gehlin har under 2016 ingått i Executive Scientific Committee för IGSHPA Conference 2017.
 
Geoenergicentrum ingår i SKVPs Fastighetsgrupp och har deltagit vid ett möte under året.
 
Geoenergicentrum har också deltagit i en forskningsansökan inom EUs Horizon 2020-utlysning.