Svenskt Geoenergicentrums verksamhet 2013

Svenskt Geoenergicentrum startade sin verksamhet den 1 mars 2013, med syfte att stärka geoenergibranschen genom att tillhandahålla information och kunskapsutveckling inom geoenergiområdet. Här följer en kort sammanställning av de aktiviteter som skett inom verksamheten under 2013.
 
Verksamhetsuppbyggnad
En betydande del av årets arbete har varit förknippat med själva uppbyggnaden av Svenskt Geoenergicentrum som verksamhet, i form av bildandet av en styrgrupp med representanter från olika aktörer inom geoenergibranschen. Styrgruppens första möte hölls i oktober i anslutning till Geoenergidagen 2013 på Arlanda.
I augusti lanserades Svenskt Geoenergicentrums nya hemsida med information om bland annat Geoenergicentrum, geoenergi och relaterad forskning och publikationer.
Hemsidan utvecklas fortgående.
 
Kommunikation
En viktig del av Svenskt Geoenergicentrums verksamhet handlar om att föra ut information om geoenergi till företag, organisationer och myndigheter. Under 2013 hölls 15 föredrag om geoenergi runt om i landet, och även i Norge under konferensen GeoEnergi 2013. Presentationerna skedde bland annat under Grundvattendagarna 2013, Kyl- och Värmepumpsdagen 2013, Brunnsborrardagen 2013, i Almedalen 2013, Geotecs medlemsmöten, för Energi- och Miljötekniska Föreningens medlemmar, ett frukostmöte hos STF, för SGU’s Råd för Samhällsbyggnad, under Geotrainets möte i Lund, samt för Statens Fastighetsverk.
Svenskt Geoenergicentrum arrangerade även en paneldebatt om ”Ful-el” under Almedalsveckan i Visby, och samlade ett sextiotal åhörare.
 
Geoenergidagen 2013
Svenskt Geoenergicentrum arrangerade Geoenergidagen 2013 i oktober, med ett drygt hundratal deltagare. En ny, årligt förekommande mötesplats med seminarier för geoenergibranschen. I samband med detta arrangerades även en mycket uppskattad halvdags workshop med drygt femtio deltagare, kring aktuella frågor för geoenergibranschen.
 
Utbildning
Under året har vi arbetat fram Svenskt Geoenergicentrums kursprogram för år 2014. Fem nya kurser ingår i kursprogrammet, från en grundkurs till mer fördjupade kurser inom design och inom Termisk Responstest.
Vi har även hållit en halvdagskurs om geoenergi i Finland för den VVS tekniska föreningen i Finland, och deltagit som kursledare under Energi- och Miljötekniska Föreningens tvådagarskurs i geoenergi.
 
Publikationer
Svenskt Geoenergicentrum har under år 2013 bidragit till fyra vetenskapliga artiklar. En av artiklarna är en konferensartikel med en ekonomisk och energimässig studie av geoenergi för ett typiskt svenskt småhus, där man varierat borrhålsdjup och nominell kapacitet hos värmepumpen. Eftersom energipriset som högst då borrhålet belastas som mest och mest spetsel behöver användas, vinner man ekonomiskt och energimässigt på att ha en större värmepump och ett djupare borrhål, än att snåla på investeringskostnaden. Artikeln presenteras på Ashraes Vintermöte i New York den 20 januari 2014.
De övriga bidragen till artiklar är:
• Bidragit till konferensartikel om termisk responstest till European Geothermal Congress 2013
• Bidragit till tidskriftsartikel om termisk influenslängd kring borrhål i grundvattenflöde
• Bidragit till tidskriftsartikel om termisk responstest för grundvattenflödesbestämning
 
Svenskt Geoenergicentrum har även skrivit tekniska artiklar under året i Finska VVS-tidningen, Kyla nr 3/2013, HP Newsletter 3/2013, Svensk Geoenergi Nr 1 och 2 2013, Energi & Miljö nr 12/2013 samt Rehva Journal nr 1/2014. Utöver detta har vi givit ut åtta stycken nyhetsbrev och påbörjat arbetet med en rapport om marginalel.
 
Geoenergistatistik
En av Svenskt Geoenergicentrums viktiga uppgifter är att förbättra tillgänglig statistik kring geoenergi. Detta arbete påbörjades under 2013 med genomgång av befintligt statistikunderlag och insamling av nya underlag. Vi har även haft ett möte med Energimyndighetens statistikavdelning där vi diskuterat geoenergistatistiken och samarbete kring detta.
 
Examensarbeten
Under året har svenskt Geoenergicentrum handlett två examensarbetare från Lunds Universitet. Tony Sjöstedts uppföljning av tio års drift av energi och ekonomi för geoenergianläggningen för Brf Mandolinen, och Malins Westmans arbete om betydelsen av icke-vertikala borrhål finns länkade under Publikationer.
 
FoU-bevakning
Svenskt Geoenergicentrum bevakar svensk och internationell geoenergirelaterad forskning och utveckling. Bevakningen under 2013 har bland annat täckt in följande:
• Bevakning av Workshop om energipålar och termiskt aktiv grundläggning i Lausanne, Schweiz.
• Bevakning av Clima 2013 i Prag, Tjeckien.
• Bevakning av Geoenergi 2013 i Bergen, Norge.
• Bevakning av GSHPA UK höstmöte 2013, London, England
• Bevakning av Grundvattendagarna 2013, Lund
• Bevakning av Kyl- och Värmepumpdagen 2013, Göteborg
• Bevakning av Energispaning 2013, Stockholm
• Deltagande vid National Team Heat pumps workshop, Stockholm
 
Övrigt
Svenskt Geoenergicentrum har under året deltagit i Energimyndighetens och Boverkets gemensamma hearings om Nationell strategi för energieffektivisering i byggnader.