Svenskt Geoenergicentrums verksamhet 2014

Sammanfattning av Svenskt Geoenergicentrums verksamhet 2014
 
Svenskt Geoenergicentrum startade sin verksamhet den 1 mars 2013, med syfte att stärka geoenergibranschen genom att tillhandahålla information och kunskapsutveckling inom geoenergiområdet. Här följer en kort sammanställning av de aktiviteter som skett inom verksamheten under kalenderåret 2014.
 
Verksamhetsuppbyggnad
Geoenergicentrum hade vid årets slut nio Stödjande Företag och 121 intressenter varav 115 genom Geotec. De stödjande företagen är Akademiska Hus, Avanti, Bengt Dahlgren AB, Evertech Energy Solutions AB, Geotec, IVT, Muovitech, SP och Sweco.
Geoenergicentrums ledningsgrupp, som består av åtta representanter från olika delar av geoenergibranschen, har som planerat haft två möten under 2014.
 
Hemsida
Utveckling och uppdatering av Geoenergicentrums hemsida har fortsatt sedan lanseringen i augusti 2013 och antalet besökare ökar. Geoenergicentrum sköter själv administrationen av hemsidan. Som mest hade hemsidan över 1500 besökare under september månad 2014. Övriga månader har hemsidan haft mellan 600-1000 besökare.
 
Kommunikation
En viktig del av Svenskt Geoenergicentrums verksamhet handlar om att föra ut information om geoenergi till företag, organisationer och myndigheter. Under 2014 har det märkts tydligt att kännedom om Svenskt Geoenergicentrum ökar inom branschen, och antalet personer som kontaktar Geoenergicentrum via telefon och mejl för att få information om geoenergi, utbildning och seminarier ökar.
Under 2014 hölls 12 föredrag om geoenergi runt om i landet, och även i USA. Presentationerna skedde bland annat under GeoArena 2014, vid Geotecs medlemsmöten, under Nordbyggmässan, hos energirådgivare i Stockholm och Gävle, under Geoenergidagen 2014, hos IEA Heat Pump Programme Heat Pump National Team Meeting i Göteborg, hos Bengt Dahlgren AB och under Rossby Award Ceremony hos Kungliga Vetenskapsakademien.
Svenskt Geoenergicentrum arrangerade en paneldebatt om solenergi och geoenergi under Almedalsveckan i Visby, och samlade där ett drygt trettiotal åhörare.
Geoenergicentrum är nationell koordinator för Geotrainet. Ett europeiskt organ för att harmonisera och certifiera utbildning inom geoenergi i Europa. I februari 2014 deltog Signhild i Geotrainets styrelsemöte i Offenburg och i oktober deltog Johan Barth i Geotrainets möte i Lissabon.
 
Geoenergidagen 2014
För andra året arrangerade Geoenergicentrum Geoenergidagen i månadsskiftet september-oktober. De två dagarna inbegrep en uppskattad workshop om branschaktuella frågor, en nätverksmiddag och en seminariedag med föredrag och paneldiskussion. Totalt deltog ett åttiotal personer under båda dagarna.
 
Utbildning
Geoenergicentrum lanserade sitt nya kursprogram under 2014. Kursprogrammet innehöll fem olika kurser med totalt sex kurstillfällen. De genomförda kurserna är:

 • Två endagars grundkurser
 • En endagskurs om geoenergi för beställare
 • En endags fördjupningskurs i design med EED
 • En endags fördjupningskurs i avancerad design med EED och GLHEPRO
 • En tvådagarskurs om Termisk responstest

Utöver detta har Geoenergicentrum genomfört en specialbeställd företagsanpassad kurs för drifttekniker, samt deltagit med en tredagars geoenergiutbildning inom Arbetsförmedlingens brunnsborrarutbildning, och med föredrag inom STFs kurs om vvs-system med geoenergi.
 
Publikationer
Svenskt Geoenergicentrum har under år 2014 bidragit till fem vetenskapliga konferensartiklar. Artiklarna har presenterats under Ashraes vintermöte 2014 i New York, Heat Pump Conference 2014 i Montreal, samt ASHRAEs sommarmöte 2014 i Seattle. Två av artiklarna presenteras vid ASHRAEs vintermöte 2015 samt World Geothermal Congress 2015.
Svenskt Geoenergicentrum har även skrivit tekniska artiklar i branschpress under året; till Rehva Journal #1/2014, Kyla #7/2014, HP Newsletter #2/2014, Svensk Geoenergi #1 och #2/2014, Energi & Miljö #3 och #5/2014, samt blivit intervjuad till Dagens Infrastruktur #1/2014.
I juni startades Geoenergicentrum ett Twitterkonto (@SGehlin) med endast geoenergirelaterade tweets. Under 2014 publicerades där 106 geoenergitweets.
Geoenergicentrum har publicerat 9 st Nyhetsbrev och två nummer av Svensk Geoenergi under 2014. Sedan januari 2014 är Geoenergicentrum utgivare av tidningen Svensk Geoenergi.
Geoenergicentrum publicerar egna nyheter på den egna hemsidan, på MyNewsdesk , Facebook och på Slussen.biz. Under 2014 har 17 nyheter publicerats på Geoenergicentrums hemsida, 3 nyheter och 2 pressmeddelanden på MyNewsdesk och 24 nyheter på Slussen.biz
 
Geoenergistatistik
En av Svenskt Geoenergicentrums viktiga uppgifter är att förbättra tillgänglig statistik kring geoenergi. Detta arbete har fortsatt under 2014 med bearbetning av data från SGUs brunnsarkiv, värmepumpsförsäljning, leverantörsdata, samt data från borrare och konsulter om geoenergianläggningar.
Geoenergicentrum har även bistått tyska energimyndigheten med information till deras marknadsöversikt för geoenergi i Sverige.
 
Examensarbeten
Under året har Svenskt Geoenergicentrum handlett tre kandidatarbetare från Lunds Universitet och en kandidatarbetare från Energi- och miljöprogrammet på KTH. Carolina Togård arbete om geoenergi för halkfria broar, Emma Thuressons arbete om kartläggning av svenska geoenergisystem och Daniel Preis arbete om geoenergi för växthus finns länkade på hemsidan under Publikationer.
Måns Larssons kandidatarbete om förundersökningar för borrhålslager som handleds tillsammans med Pia Hansson på Tyréns startade i november 2014 och ska vara klart i början av 2015.
Svenskt Geoenergicentrum har även bistått två Linköpingsstudenter med info om geoenergi till deras examensarbete för Vattenfall.
 
FoU-bevakning
Svenskt Geoenergicentrum bevakar svensk och internationell geoenergirelaterad forskning och utveckling. Bevakningen under 2014 har bland annat täckt in följande:

 • Bevakning och referat av Ashraes vintermöte 2014, New York, USA.
 • Bevakning och referat av Heat Pump Conference, Montreal, Kanada.
 • Bevakning och referat av Ashraes sommarmöte 2014 med specialspår om geoenergi, Seattle, USA.
 • Bevakning av Patricia Monzos Mid-term-seminarium på KTH
 • Bevakning av GeoArena 2014, Uppsala
 • Bevakning av Kyl- och Värmepumpdagen 2014, Stockholm
 • Deltagande vid möte för Heat Pump National Team Sverige i Stockholm.
 • Deltagande vid Heat Pump National Team Meeting i Göteborg.
 • Bistått med kontakt mellan forskningsutövare och företag, samt med synpunkter på ansökningar från olika forskningsutövare.
 • Bistått Energimyndigheten med synpunkter på Energimyndighetens nya programförslag för fortsättning på Effsys-programmen med start hösten 2014, och där energilagring i mark har större tyngdpunkt.
 • Ingått i Energimyndighetens Programgruppsstyrelse för EffsysPlus som avslutades hösten 2014.
 • Ingår i Energimyndighetens Programråd för EffsysExpand som löper 2014-2018.
 • Besökt Muovitech och diskuterat deras forskning om kollektorer
 • Diskuterat geoenergirelaterad forskning och uppgifter med SGU
 • Deltagit i arbetsgrupp kring svensk plattform för förnybar energi, initierat av SP.
 • Träffat de två experterna på energipålar; Fleur Loveridge från Storbritannien och Tracy Brettman från USA och diskuterat utveckling och marknad för energipålar.
 • Ingår i Boverkets referensgrupp för kommande BBR

Branschverktyg
Under 2014 har Geoenergicentrum arbetat fram ett utkast till branschpraxis för termisk responstest (TRT) för att kvalitetssäkra utrustning, mätning och utvärdering. Den första remissen löpte under juni-augusti och resultatet av remissomgången diskuterades med deltagarna under Geoenergidagens workshop. En andra remissomgång har löpt under november-december 2014 och en slutgiltig version av branschpraxisen färdigställs under januari 2015.
 
Övrigt
Svenskt Geoenergicentrum har under året deltagit i samtal med Energimyndigheten och Boverket kring byggregler och energianvändning i byggnader, och svarat på remisser om detta.