Svenskt Geoenergicentrums verksamhet 2015

Sammanfattning av Svenskt Geoenergicentrums verksamhet 2015

Svenskt Geoenergicentrum startade sin verksamhet den 1 mars 2013, med syfte att stärka geoenergibranschen genom att tillhandahålla information och kunskapsutveckling inom geoenergiområdet. Här följer en kort sammanställning av de aktiviteter som skett inom verksamheten under kalenderåret 2015.
 
Verksamhetsuppbyggnad

Geoenergicentrum hade vid årets slut 13 Stödjande Företag och 121 intressenter varav 115 genom Geotec. De stödjande företagen är Adven, Akademiska Hus, Avanti, Bengt Dahlgren AB, BrainHeart Energy, FBB Geoenergi AB, Evertech Energy Solutions AB, Geotec, IVT, Muovitech, NeoEnergy, SP och Sweco.

Geoenergicentrums ledningsgrupp, som består av nio representanter från olika delar av geoenergibranschen, har som planerat haft två möten under 2015.
 
Hemsida och digitala kanaler

Utveckling och uppdatering av Geoenergicentrums hemsida har pågått kontinuerligt under året och antalet besökare ökar. Geoenergicentrum sköter själv administrationen av hemsidan. Som mest hade hemsidan över 1650 besökare under september månad. Övriga månader har hemsidan haft mellan 750-1450 besökare.

Under 2015 har Geoenergicentrum varit aktivt på Twitter via twitterkontot @SGehlin, och därigenom informerat om geoenergirelaterade händelser i 105 tweets. Vid slutet av 2015 hade kontot 74 följare.

Sedan våren 2015 har Svenskt Geoenergicentrum en egen profil på LinkedIn där information om händelser inom Geoenergicentrum och geoenergibranschen läggs ut. LinkedIn-profilen hade vid årets slut 50 följare.

Ytterligare digitala kanaler som Svenskt Geoenergicentrum nyttjat för informationsspridning under 2015 är Facebook, MyNewsdesk och Slussen.biz. Under året har 13 nyheter publicerats på Geoenergicentrums hemsida, 5 nyheter och 2 pressmeddelanden på MyNewsdesk och 21 nyheter på Slussen.biz.
 
Kommunikation

En viktig del av Svenskt Geoenergicentrums verksamhet handlar om att föra ut information om geoenergi till företag, organisationer och myndigheter.

Under 2015 hölls 15 föredrag om geoenergi runt om i Sverige, och ett i USA. Presentationerna skedde bland annat under ASHRAEs vintermöte i Chicago, under Energi&Miljödagen, vid Geotecs medlemsmöten, under Kyl- och Värmepumpdagen, hos Finspång Kommun, under Geoenergidagen 2015, hos SKB på Äspölaboratoriet, för internationella agronomstudenter i Alnarp, för vvs-lärare från Finland, och hos Kungliga Vetenskapsakademien. Föredraget under KVAs workshop kan ses via http://kva.screen9.tv/media/sfoS_8aAPIHkVuB7iclP4Q/geoenergi-och-djupgeotermi-i-varlden-2015

Utöver detta presenterade Professor Gordon Bloomberg den Country Update som Svenskt Geoenergicentrum varit huvudförfattare till, under World Geothermal Congress 2015 i Melbourne, Australien.

Geoenergicentrum är nationell koordinator för Geotrainet, som är ett europeiskt organ för att harmonisera och certifiera utbildning inom geoenergi i Europa, och Johan Barth sitter med i Geotrainets styrgrupp.
 
Geoenergidagen 2015

För tredje året arrangerade svenskt Geoenergicentrum Geoenergidagen den första veckan i oktober. De två dagarna inbegrep som vanligt en välbesökt och uppskattad workshop om branschaktuella frågor, en nätverksmiddag och en seminariedag med föredrag och paneldiskussion. Totalt deltog ett nittiotal personer under de båda dagarna.
 
Utbildning

Genomförda kurser inom Geoenergicentrums kursprogram under 2015 innehöll:

 • Två endagars grundkurser
 • Två endags fördjupningskurser i design med EED
 • En endags fördjupningskurs i avancerad design med EED och GLHEPRO

Utöver detta har Geoenergicentrum deltagit med en tredagars geoenergiutbildning inom Arbetsförmedlingens brunnsborrarutbildning.
 
Publikationer

Svenskt Geoenergicentrum har under år 2015 bidragit till tre vetenskapliga konferensartiklar (presenterade vid ASHRAEs vintermöte 2015, World Geothermal Congress 2015 och ASHRAEs vintermöte 2016), två vetenskapliga tidskriftsartiklar och ett kapitel till en ny Elsevier-bok om geoenergi.

Svenskt Geoenergicentrum har även skrivit tekniska artiklar i branschpress under året; Borrsvängen #1/2015, Kyla #2/2015, HPC Newsletter #3/2015 och HPC Newsletter #4/2015, , samt blivit intervjuad till Energimagasinet #2/2015.

Geoenergicentrum har publicerat 8 st Nyhetsbrev och två nummer av Svensk Geoenergi under 2015.
 
Geoenergistatistik

En av Svenskt Geoenergicentrums viktiga uppgifter är att förbättra tillgänglig statistik kring geoenergi – ett arbete som fortsatt under 2015. Data från SGUs brunnsarkiv, värmepumpsförsäljning, leverantörsdata, samt data från borrare och konsulter om geoenergianläggningar har samlats in och bearbetats. Även data från världssammanställningen och nationella sammanställningar från World Geothermal Congress 2015 har bearbetats och analyserat för att ge en bild av geoenergin i världen och Sveriges ställning som geoenergiland.
 
Examensarbeten

Under året har Svenskt Geoenergicentrum handlett en kandidatarbetare från Lunds Universitet. Måns Larssons kandidatarbete om förundersökningar för borrhålslager som handletts tillsammans med Pia Hansson på Tyréns, avslutades i början av 2015.

Svenskt Geoenergicentrum har även bistått examensarbetaren Simon Carlsson, LTH, med info om geoenergi, energipålar och termisk responstest till hans examensarbete för PEAB Grundläggning, samt svarat på frågor om geoenergi till andra studenter som hört av sig.
 
FoU-bevakning

Svenskt Geoenergicentrum bevakar svensk och internationell geoenergirelaterad forskning och utveckling. Bevakningen under 2015 har bland annat täckt in följande:

 • Bevakning och referat av Ashraes vintermöte 2015, Chicago, USA.
 • Bevakning av World Geothermal Congress 2015, Melbourne, Australien.
 • Bevakning och referat av energilagringskonferensen Greenstock 2015, Beijing, Kina.
 • Bevakning av Energispaning 2015
 • Bevakning av seminarium om Storskaliga Värmelager, KTH
 • Bevakning av uppstartsmöte för IEA ECES Annex 27 – kvalitetssäkring av borrhålssystem
 • Bevakning av uppstartsmöte för IEA ECES Annex 30 – Energilagring för energieffektivitet
 • Bevakning av Dr Alberto Lazzarottos disputationsseminarium
 • Bevakning av Kyl- och Värmepumpdagen 2015, Göteborg
 • Ingår i Energimyndighetens Programråd för EffsysExpand som löper 2014-2018.
 • Diskuterat geoenergirelaterad forskning och uppgifter med SGU
 • Ingått i Boverkets referensgrupp för kommande BBR
 • Ansökt tillsammans med SP om anslag för framtagande av Strategisk Innovationsagenda för Geoenergi under 2016 och fått anslag beviljat.

Branschverktyg

Under 2015 har Geoenergicentrums arbete med branschpraxis för termisk responstest (TRT) för att kvalitetssäkra utrustning, mätning och utvärdering avslutats och riktlinjerna med stöddokument finns nu fritt tillgängliga på Geoenergicentrums hemsida.

Arbete med framtagande av riktlinjer för mätning och uppföljning av geoenergisystem har påbörjats. En arbetsgrupp har satts samman och det första arbetsmaterialet från arbetsgruppen diskuterades under Geoenergidagens workshop i oktober.

En snabbremiss på revidering av SVEPs råd och anvisningar för markförlagda kollektorer har initierats och fortsätter under 2016.
 
Övrigt

Svenskt Geoenergicentrum har under året fortsatt deltagit i samtal med Energimyndigheten och Boverket kring byggregler och energianvändning i byggnader, och svarat på remisser om detta.