Svenskt Geoenergicentrums verksamhet 2017

Sammanfattning av Svenskt Geoenergicentrums verksamhet 2017
 
Svenskt Geoenergicentrum startade sin verksamhet den 1 mars 2013, med syfte att stärka geoenergibranschen genom att tillhandahålla information och kunskapsutveckling inom geoenergiområdet. Här följer en kort sammanställning av de aktiviteter som skett inom verksamheten under kalenderåret 2017.
 
Verksamhetsuppbyggnad
Geoenergicentrum hade vid årets slut 15 Stödjande Företag och 126 intressenter varav 118 genom Geotec. De stödjande företagen är Adven, Akademiska Hus, Avanti, Bengt Dahlgren AB, BrainHeart Energy, E.On, FBB Geoenergi AB, Evertech Energy Solutions AB, Geotec, Geostrata, IVT, MuoviTech, NeoEnergy, RISE och Sweco.
Geoenergicentrums ledningsgrupp, som består av 11 representanter från olika delar av geoenergibranschen, har haft två möten under 2017. En visions- och affärsplan för Svenskt Geoenergicentrum har lagts fram under året och en diskussion kring medlemskategorier har påbörjats.
 
Hemsida och digitala kanaler
Geoenergicentrum sköter administrationen av sin hemsida www.geoenergicentrum.se. Under fjärde kvartalet hade hemsidan ökat till ca 2600 besökare per månad.
 
Geoenergicentrum har varit aktivt på Twitter via twitterkontot @SGehlin, och där informerat om geoenergirelaterade händelser i 68 tweets. Vid slutet av 2017 hade kontot 144 följare.
 
Svenskt Geoenergicentrums profil på LinkedIn informerar om händelser inom Geoenergicentrum och geoenergibranschen. 8 st inlägg lades ut under 2017. LinkedIn-profilen hade vid årets slut 117 följare.
 
Ytterligare digitala kanaler som Svenskt Geoenergicentrum nyttjat för informationsspridning under 2017 är Facebook, MyNewsdesk och Slussen.biz. Under året har 3 nyheter publicerats på Geoenergicentrums hemsida, 2 nyheter på MyNewsdesk och 9 nyheter på Slussen.biz.
 
Föredrag
Svenskt Geoenergicentrum arbetar mycket med kommunikation inom verksamheten. Det handlar om att föra ut information om geoenergi till företag, organisationer och myndigheter.
Svenskt Geoenergicentrum har under 2017 hållit ett femtontal föredrag om geoenergi runt om i Sverige, och 7 st utomlands (Norge, Finland, Tyskland, Holland och Belgien). Presentationerna skedde bland annat under Heat Pump Conference 2017 i Rotterdam, IEA ECES och IEA HPT annex-möten, under NordDrill 2017, vid Geotecs medlemsmöten, och under Geoenergidagen 2017.
 
Geoenergicentrum är nationell koordinator för Geotrainet, som är ett europeiskt organ för att harmonisera och certifiera utbildning inom geoenergi i Europa, och Svenskt Geoenergicentrums vd Johan Barth sitter med i Geotrainets styrelse.
 
Geoenergidagen 2017
För femte året arrangerade Svenskt Geoenergicentrum Geoenergidagen i slutet av september. Detta år gav vi mer tid till workshopen som hölls mellan kl 10-17 den första dagen. Lunch ingick. Detta var ett svar på önskemål om mer tid till workshopen från tidigare års utvärderingar. Efter workshopen hölls en nätverksmiddag på kvällen. Den andra dagens seminariedag innehöll sju föredrag. 12 st utställare fanns på plats och totalt 86 personer var anmälda under de två dagarna.
 
Kursverksamhet
Genomförda kurser inom Geoenergicentrums kursprogram under 2017 innehöll:
• En endags grundkurs
• Två endags fördjupningskurser i design med EED
• En endags fördjupningskurs i Avancerad design med EED och GLHEPRO
 
Utöver detta har Geoenergicentrum vid två tillfällen under året (vår och höst) hållit i den tredagars geoenergiutbildning som ingår i Arbetsförmedlingens borrteknikerutbildning. Vid två tillfällen under året (vårtermin och hösttermin) har Svenskt Geoenergicentrum givit föreläsningsdagar för masterstudenter på KTH Byggvetenskap, samt även för blivande miljövetare och geologer på Geologiska institutionen på Lunds Universitet.
 
Artiklar och Nyhetsbrev
Svenskt Geoenergicentrum har under år 2017 bidragit till två vetenskapliga konferensartiklar; en med huvudförfatter Kristina Juhlin, som presenterades av henne vid IGSHPA Conference 2017, och en artikel tillsammans med Jeffrey D Spitler, Anders Larsson och Åke Annsberg som kommer att presenteras vid Enerstock 2018.
 
Svenskt Geoenergicentrum har även skrivit fem artiklar i branschpress under året; en teknisk artikel tillsammans med Jeffrey D Spitler till Energi&Miljö #2/2017, två texter till HPT Magazine vol 36 No 2/2017, en text till HPC Newsletter okt/nov 2017, samt en artikel tillsammans med Viktor Ölén till Kyla&Värme #8/2017.
 
Geoenergicentrum har publicerat 10 st Nyhetsbrev och två nummer av Svensk Geoenergi under 2017.
 
Geoenergistatistik
Svenskt Geoenergicentrum har under 2017 fortsatt att bearbeta statistik kring geoenergi. Förberedelser har pågått inför ny statistiksammanställning till Enerstock 2018.
 
Examensarbeten
Under året 2017 har Svenskt Geoenergicentrum inte handlett några examensarbeten.
 
FoU-bevakning
Svenskt Geoenergicentrum bevakar svensk och internationell geoenergirelaterad forskning och utveckling. Bevakningen under 2017 har bland annat täckt in följande:
• Bevakning på distans av Ashraes vintermöte 2017, Las Vegas, USA.
• Bevakning av IGSHPA Conference 2017, Denver, USA
• Bevakning av Heat Pump Conference 2017, Rotterdam, Holland
• Bevakning av Kyl- och Värmepumpdagen 2017, Stockholm
• Deltagande vid HPT National Team-möte i Stockholm
• Deltagande vid HPT National Expert Meeting i Nürnberg
 
Branschverktyg
Under 2017 har Geoenergicentrum fortsatt sitt arbete med riktlinjer för mätning och uppföljning av geoenergisystem. Arbetsgruppen har haft fyra möten under 2017.
 
Övrigt
Svenskt Geoenergicentrum deltar i IEA ECES Annex 27 – kvalitetssäkring av borrhålssystem, och som projektledare för ett av annexets underprojekt. Annex 27 startade i maj 2016 och löper i tre år. Under 2017 har Svenskt Geoenergicentrum deltagit vid två expertmöten (i Espoo i april, och i Bryssel i november). Svenskt Geoenergicentrum leder arbetet med delprojektet kring designskedet, som beräknas avslutas under första halvan av 2018. Svenskt Geoenergicentrum har finansiering för arbetet inom Annex 27 genom Energimyndigheten.
 
Svenskt Geoenergicentrum har under året på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting skrivit boken Guide för Geoenergi för Offentliga fastigheter. Arbetet påbörjades under hösten 2016 och boken publicerades av SKL i oktober 2017. Denna 90-sidiga bok fokuserar på geoenergianläggningar för olika typer av offentliga fastigheter. Den innehåller förutom en introduktion till teknikområdet och dess förutsättningar och tillämpningar, även kapitel om ekonomiska och miljömässiga aspekter, samt beskrivning och råd kring genomförande av geoenergiprojekt. Boken innehåller även ett kapitel med tolv utvalda exempel på genomförda svenska geoenergianläggningar inom offentlig förvaltning i olika delar av Sverige. Boken distribueras via SKLs webbshop och går att ladda ner kostnadsfritt som pdf.
 
Svenskt Geoenergicentrum har tillsammans med Oklahoma State University formulerat och fått beviljat ett nytt annex inom IEA HPT (Heat Pumping Technologies) om långtidmätning och uppföljning av prestanda hos geoenergisystem. HPT Annex 52 – Long-term measurements of GSHP system performance in commercial, institutional and multi-family buildings. Annexet leds av Sverige genom Svenskt Geoenergicentrum och pågår 1 januari 2018-31 december 2021.
I anslutning till Annex 52 har Svenskt Geoenergicentrum tagit på sig att samordna det svenska arbetet inom Annex 52, och har ansökt om och fått beviljat finansiering av Operating Agent-avgift för Sverige, samt lett framtagandet av en ansökan om finansiering av delar av det svenska annexarbetet.
 
Svenskt Geoenergicentrum ingår i Energimyndighetens Programråd för EffsysExpand som löper 2014-2018. Signhild Gehlin är ordförande för programrådet.
 
Svenskt Geoenergicentrum är sedan 2016 med i RHC Platform Geothermal Steering Committée och har deltagit i telefonmöten och remisser.
 
Svenskt Geoenergicentrums Signhild Gehlin har under 2017 ingått i Executive Scientific Committee för IGSHPA Conference 2017 och ingår i Executive Scientific Committee för IGSHPA Research Track 2018, samt i International Scientific Committee för Enerstock 2018.