Svenskt Geoenergicentrums verksamhet 2019

Sammanfattning av Svenskt Geoenergicentrums verksamhet 2019

Svenskt Geoenergicentrum startade sin verksamhet den 1 mars 2013, med syfte att stärka geoenergibranschen genom att tillhandahålla information och kunskapsutveckling inom geoenergiområdet. Här följer en kort sammanställning av de aktiviteter som skett inom verksamheten under kalenderåret 2019.

 

Verksamhetsuppbyggnad

Geoenergicentrum hade vid årets slut 14 Stödjande Företag och 113 intressenter varav 108 genom Borrföretagen. De stödjande företagen är Adven, Akademiska Hus, Bengt Dahlgren AB, Borrföretagen, BrainHeart Energy, E.On, FBB Geoenergi AB, Evertech Energy Solutions AB, Geostrata, IVT, MuoviTech, NeoEnergy, RISE och Sweco.

 

Geoenergicentrums ledningsgrupp har inte haft något möte under 2019 på grund av att vi avvaktat sammanslagningsprocessen mellan Geotec och Avanti.

 

Hemsida och digitala kanaler

Geoenergicentrum sköter administrationen av sin hemsida www.geoenergicentrum.se. Under fjärde kvartalet hade hemsidan ca 3000 besökare per månad. 

 

Geoenergicentrum har varit aktivt på Twitter via twitterkontot @SGehlin, och där informerat om geoenergirelaterade händelser i 32 tweets. Vid slutet av 2019 hade kontot 165 följare.

 

Svenskt Geoenergicentrums profil på LinkedIn informerar om händelser inom Geoenergicentrum och geoenergibranschen. 9 st inlägg lades ut under 2019. LinkedIn-profilen hade vid årets slut 157 följare.

 

Ytterligare digitala kanaler som Svenskt Geoenergicentrum nyttjat för informationsspridning under 2019 är Facebook och Slussen.biz. Under året har 25 poster lagt ut på svenskt Geoenergicentrums Facebook-sida, som har 227 följare. Två nyheter har publicerats på Geoenergicentrums egen hemsida och 7 nyheter på Slussen.biz.

 

Föredrag

Kommunikation om geoenergi till företag, organisationer och myndigheter är en central del inom Svenskt Geoenergicentrums verksamhet. Svenskt Geoenergicentrum har under 2019 hållit ett drygt tiotal föredrag om geoenergi runt om i Sverige, och 7 st utomlands (Norge, Japan, Finland, Holland, och England). Presentationerna skedde bland annat under IEA ECES-möten och IEA HPT-möten, vid Geotecs medlemsmöten, under Geoenergidagen 2019, GeoEnergi 2019 i Bergen och EGC2019 i Haag.

 

Svenskt Geoenergicentrum arrangerade ett riksdagsseminarium om geoenergi den 12 juni där Johan Barth representerade.

 

Svenskt Geoenergicentrum arrangerade ett lunchseminarium om djupgeotermi i Lund den 5 november där geotermi i Sverige i allmänhet diskuterades men fokus låg på geotermin i Lund. Seminariet utfördes tillsammans med St1 och Tero Saarno samt SGU och Kraftringen.

 

Geoenergicentrum är nationell koordinator för Geotrainet, som är ett europeiskt organ för att harmonisera och certifiera utbildning inom geoenergi i Europa, och Svenskt Geoenergicentrums vd Johan Barth sitter som vice ordförande i Geotrainets styrelse.

 

Geoenergidagen 2019

För sjunde året i rad arrangerade Svenskt Geoenergicentrum Geoenergidagen i början av oktober.  Workshopen hölls mellan kl 10-17 den första dagen. Efter workshopen hölls en nätverksmiddag på kvällen. Den andra dagens seminariedag innehöll åtta föredrag. Fem utställare fanns på plats och totalt 73 personer var anmälda under de två dagarna. 

 

Kursverksamhet

Genomförda kurser inom Geoenergicentrums kursprogram under 2019 innehöll:

 • Två endags grundkurs
 • En endags fördjupningskurs i Avancerad design med EED och GLHEPRO

Utöver detta har Geoenergicentrum under året givit en föreläsningsdag för masterstudenter på KTH Byggvetenskap, och Signhild Gehlin har liksom året innan varit kursansvarig för Naturvärmekursen vid LTU under hösten. Föreläsningar har även hållits på Lunds Universitet av Johan Barth för geologer och för miljövetare. Signhild Gehlin har hållit den tredagars geoenergiutbildning som ingår i Arbetsförmedlingens borrteknikerutbildning.

 

Publikationer

Svenskt Geoenergicentrum har under år 2019 bidragit till en vetenskaplig konferensartikel som presenterades vid EGC 2019, fyra vetenskapliga konferensartiklar som kommer att presenteras under WGC 2020 och HPC2020, samt en vetenskaplig open access tidskriftsartikel om driftuppföljning av en geoenergianläggning i Stockholm, som publicerades i maj 2019 i Energies. 

 

Svenskt Geoenergicentrum har även skrivit fem artiklar i branschpress under året, varav två sammanfattningar av HPT Annex 52 till HPT Magazine, en sammanfattning av flera forskningsprojekt i KYLA&VÄRME och en i Svensk Geoenergi, samt en översikt av geoenergimarknaden i de nordiska länderna i REHVA Journal.

 

Geoenergicentrum har publicerat 8 st Nyhetsbrev och två nummer av Svensk Geoenergi under 2019.

 

Tillsammans med Fossilfritt Sverige, har Svenskt Geoenergicentrum deltagit i den samlingspublikation som kom ut under 2019. Det är ett 27 punkters program med förslag på åtgärder som överlämnades till regeringen den 27 oktober.

 

Geoenergistatistik

Svenskt Geoenergicentrum har under 2019 bearbetat statistik kring geoenergi och publicerat en statistiksammanställning till EGC 2019 och WGC 2020, samt en artikel om geoenergi i Norden till REHVA Journal.

 

Examensarbeten

Under året 2019 har Svenskt Geoenergicentrum inte handlett några examensarbeten. 

 

FoU-bevakning

Svenskt Geoenergicentrum bevakar svensk och internationell geoenergirelaterad forskning och utveckling. Bevakningen under 2019 har bland annat täckt in följande:

 • Ashrae Winter Meeting 2019 i januari (viss bevakning på distans)
 • Geoenergidagen 2019 i oktober
 • Deltagande vid och bevakning av TERMO-dagen 2019 i februari i Eskilstuna
 • Deltagande vid och bevakning av GSHP Workshop i Osaka i april 2019
 • Deltagande vid och bevakning av IEA HPT Workshop i Helsingfors i maj 2019
 • Deltagande vid och bevakning av Innovationskluster Varmt &Kallt workshop i maj 2019
 • Signhild Gehlin var opponent vid Taha Arghands licentiatseminarium vid Chalmers i juni 2019
 • Deltagande vid och bevakning av European Geothermal Congress 2019 i Haag i juni 2019
 • Deltagande vid och bevakning av GSHP Workshop i London i september 2019
 • Geoenergidagen 2019 i oktober
 • Kyl- och Värmepumpdagen 2019, oktober, Göteborg
 • Deltagande vid Josef Johnssons disputation vid Chalmers i oktobe

 

Övrigt

Svenskt Geoenergicentrum har under året deltagit i IEA ECES Annex 27 – kvalitetssäkring av borrhålssystem, och varit projektledare för ett av annexets underprojekt. Annex 27 startade i maj 2016 och avslutades under hösten 2019. En svensk sammanfattning av arbetet inom Annex 27 med kvalitetssäkring och riskminimering av borrhålssystem kommer att publiceras av Svenskt Geoenergicentrum under 2020. Under 2019 har Svenskt Geoenergicentrum deltagit vid två expertmöten (i Osaka i april, och i Garching i september). Svenskt Geoenergicentrum har lett arbetet med delprojektet kring designskedet, och har varit drivande i arbetet med delprojektet om riskminimering samt slutrapporten för Annex 27. Svenskt Geoenergicentrum har fått finansiering för arbetet inom Annex 27 genom Energimyndigheten.

 

Svenskt Geoenergicentrum leder det internationella forskningssamarbetsprojektet IEA HPT (Heat Pumping Technologies) Annex 52 om långtidmätning och uppföljning av prestanda hos geoenergisystem (HPT Annex 52 – Long-term measurements of GSHP system performance in commercial, institutional and multi-family buildings). Annexet pågår 1 januari 2018 – 31 december 2021 och syftar till att ge vägledning och exempel kring instrumentering, datainsamling, analys, drift och optimering av större geoenergianläggningar. Totalt ingår 40 fallstudier i 8 länder, varav hälften i Sverige.

 

Svenskt Geoenergicentrum är även övergripande koordinator för det svenska arbetet inom Annex 52, och deltar dessutom med ett mindre delprojekt i form av en mätstudie. Inom Annex 52 har fyra arbetsmöten hållits:

 

 • 3:e nationella arbetsmötet i Göteborg i januari
 • 3:e internationella expertmötet, Helsingborg i maj.
 • 4:e nationella arbetsmötet i Stockholm i augusti
 • 4:e internationella expertmötet, London i september.

 

Svenskt Geoenergicentrums Signhild Gehlin har under 2019 varit ledamot i den rådgivande kommittén för det norska geoenergiprojektet RockStore, men har under året inte haft möjlighet att delta vid något av dess möten.

 

Svenskt Geoenergicentrum yttrade sig i remissförfarandet i samband med Boverkets Byggregler som kommer att förändras under 2020. I ställningstagandet har vi i huvudsak varit kritiska till synsättet på den marknadsutjämnande effekt Boverket vill uppnå med sitt förslag samt att så kallade ”eldrivna” fastigheter likställs med fossila uppvärmningsalternativ.

 

Svenskt Geoenergicentrum har deltagit i Altingets verksamhet under året. Det är ett nätverk som träffas fem ggr per år med aktörer spritt från energibranschen och där man diskuterar olika ämnen vid varje träff.

 

Svenskt Geoenergicentrum har deltagit i ett seminarium om kalla nät med Kraftringen, något som är en av framtida tekniker där geoenergi passar väl in.

 

Svenskt Geoenergicentrum har tillsammans med SKVP fått anslag från Energimyndigheten för att under två år driva Innovationskluster Varmt&Kallt kring värmepumpande teknik, energilager och geotermi. SKVP har administrationsansvaret för Innovationskluster Varmt&Kallt och Svenskt Geoenergicentrum bistår med kompetens, nätverk och aktiviteter inom energilagring och geotermi. Ett antal kontakter med akademi och industri har genomförts inom ramen för klusterverksamheten, för att stimulera utveckling och innovation inom geoenergiområdet. Inom ramen för Varmt & Kallt har Svenskt Geoenergicentrum arrangerat en allmän innovationsworkshop i maj, samt en djupgeotermiworkshop under Geoenergidagen 2019. Geoenergicentrum har även inom ramen för Varmt&Kallt samarbetat med Tyskland och Storbritannien för att få starta ett internationellt samverkansprojekt om isfri infrastruktur som ett annex inom IEA ECES och lagt fram en annex-förfrågan vid ECES ExCo-möte i maj och november 2019.

 

Joakim Hjulström har deltagit på BBR-dagen den 9 april 2019.

 

Johan Barth har besökt mässan Celle Drilling för att bevaka geoenergin och geotermins utveckling i Tyskland.

 

Signhild Gehlin och Johan Barth deltog vid IGSHPA-Swedens årsmöte.

 

Johan Barth bevakade ett flertal seminarier under Almedalsveckan 2019.

 

Johan Barth har under 2019 fortsatt varit representant för Svenskt Geoenergicentrum i Svensk Kärnbränslehanterings Testbädd för bergteknisk utveckling och innovation på Äspö. Joakim Hjulström och Johan Barth har representerat Svenskt Geoenergicentrum vid Äspö Co-creation workshop, en del av ett projekt inom InfraSweden2030 – finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas den 14 och 15 mars, 2019.

 

Signhild Gehlin 

 

2020-01-15