Svenskt Geoenergicentrums verksamhet 2020

Sammanfattning av Svenskt Geoenergicentrums verksamhet 2020

Svenskt Geoenergicentrum startade sin verksamhet den 1 mars 2013, med syfte att stärka geoenergibranschen genom att tillhandahålla information och kunskapsutveckling inom geoenergiområdet. Här följer en kort sammanställning av de aktiviteter som skett inom verksamheten under kalenderåret 2020. Året har på flera sätt varit prövande och begränsande verksamhetsmässigt, dels på grund av viruspandemin som förhindrat resande och möten av olika slag, och dels på grund av strukturella omorganisationer och förändringar i personalsammansättningen.

Verksamhetsuppbyggnad
Under 2020 förändrades Svenskt Geoenergicentrums styrelsesammansättning till att utgöras av Borrföretagens styrelse i sin helhet.

Geoenergicentrums ledningsgrupp hade ett digitalt möte under hösten 2020.

Under 2020 har personalresurserna förändrats inom Svenskt Geoenergicentrum. I augusti lämnade Svenskt Geoenergicentrums vd Johan Barth på egen begäran sin tjänst och ersattes av Signhild Gehlin. Vid samma tidpunkt lämnade även Joakim Hjulström sin tjänst som handläggare och teknisk kommunikatör hos Borrföretagen, vilket ytterligare begränsat personalresurserna. Både Joakim Hjulström och Johan Barth har under de sista månaderna under 2020 stöttat Svenskt Geoenergicentrums verksamhet på konsultbasis.

Geoenergicentrum hade vid årets slut 12 Stödjande Företag och 102 intressenter varav 98 genom Borrföretagen. De stödjande företagen är Akademiska Hus, Bengt Dahlgren AB, Borrföretagen, Enwell, E.On, FBB Geoenergi AB, Ecoclime, Geostrata, MuoviTech, NeoEnergy, RISE och Sweco.

Hemsida och digitala kanaler
Geoenergicentrum sköter administrationen av sin hemsida www.geoenergicentrum.se.

Geoenergicentrum har varit aktivt på Twitter via twitterkontot @SGehlin, och där informerat om geoenergirelaterade händelser i 41 tweets. Vid slutet av 2020 hade kontot ca 170 följare.

Svenskt Geoenergicentrums profil på LinkedIn informerar om händelser inom Geoenergicentrum och geoenergibranschen. 10 st inlägg lades ut under 2020. LinkedIn-profilen hade vid årets slut 224 följare.

Ytterligare digitala kanaler som Svenskt Geoenergicentrum nyttjat för informationsspridning under 2020 är Facebook och Slussen.biz. Under året har 7 poster lagts ut på Svenskt Geoenergicentrums Facebook-sida, som har 259 följare. Fyra nyheter har publicerats på Geoenergicentrums egen hemsida och 6 nyheter på Slussen.biz.

Föredrag
Kommunikation om geoenergi till företag, organisationer och myndigheter är en central del inom Svenskt Geoenergicentrums verksamhet. Svenskt Geoenergicentrum har under 2020 haft begränsade möjligheter att hålla föredrag i Sverige och utomlands på grund av corona-virus-pandemin. Två förinspelade föredrag har hållits vid ASHRAE virtual conference 2020 och Fastighetsfokus VVS online 2020. Inom arbetet med IEA HPT Annex 52 har ett föredrag hållits på plats i Malmö i januari 2020 under det nationella mötet i IEA HPT Annex 52, och digitala föredrag har hållits vid annexets efterföljande digitala nationella och internationella möten..

Geoenergicentrum är nationell koordinator för Geotrainet, som är ett europeiskt organ för att harmonisera och certifiera utbildning inom geoenergi i Europa, och Svenskt Geoenergicentrum representerades under 2020 i Geotrainets styrelse av Johan Barth som är vice ordförande i Geotrainets styrelse.

Geoenergidagen 2020
Under 2020 ställdes Geoenergidagen in på grund av situationen med den rådande viruspandemin.

Kursverksamhet
Genomförda kurser inom Geoenergicentrums kursprogram under 2020 innehöll:
• Fyra endagskurser Geoenergi – Funktion och Tillämpningar, varav två i Stockholm, en i Lund och en i Göteborg.
• En endagskurs i Geoenergi – Design 1 i Stockholm

Utöver detta har Geoenergicentrum under året givit en föreläsningsdag för masterstudenter på KTH Byggvetenskap, och Signhild Gehlin har deltagit i planering, undervisning och handledning i Naturvärmekursen vid LTU under hösten. Föreläsningar har även hållits på Lunds Universitet av Johan Barth för geologer och för miljövetare. Signhild Gehlin har hållit den tredagars geoenergiutbildning som ingår i Arbetsförmedlingens borrteknikerutbildning.

Publikationer
Svenskt Geoenergicentrum har under år 2020 bidragit till fyra vetenskapliga konferensartiklar som skulle ha presenteras under WGC 2020 och HPC2020, men som på grund av pandemin fått publikation och presentation senarelagda till våren 2021. Ett abstract har lämnats in till Enerstock 2021.

Svenskt Geoenergicentrum har även skrivit två sammanfattningar av arbetet inom HPT Annex 52 till HPT Magazine.

Geoenergicentrum har publicerat 8 st Nyhetsbrev på svenska och kortversioner på engelska, och två nummer av Svensk Geoenergi under 2020.

Svenskt Geoenergicentrums råd och anvisningar om återfyllning av energibrunnar publicerades i mars. Arbetet har bedrivits i samarbete med geoenergibranschen och har tagits fram inom ramen för det internationella samarbetet IEA ECES Annex 27 om kvalitetssäkring av borrhålssystem. Energimyndigheten har delfinansierat projektet genom stöd till det svenska Annex 27-arbetet. Råden och anvisningarna baseras på internationell och nationell kunskap och erfarenhet som har samlats in från de 11 deltagarländerna i Annex 27, och har anpassats för att vara till hjälp för specifikt den svenska och skandinaviska geoenergimarknaden. Publikationen finns fritt tillgänglig att ladda ner från Svenskt Geoenergicentrums hemsida under Publikationer/Råd och riktlinjer.

Geoenergistatistik
Svenskt Geoenergicentrum har under 2020 bearbetat statistik kring geoenergi och publicerat en statistiksammanställning till WGC 2020.

Examensarbeten
Under året 2020 har Svenskt Geoenergicentrum handlett ett examensarbete av Julia Nilsson vid institutionen för Miljövetenskap, om potentiella miljörisker med geoenergisystems påverkan i mark och grundvatten.

FoU-bevakning
Svenskt Geoenergicentrum bevakar svensk och internationell geoenergirelaterad forskning och utveckling. Covid-19 har under 2020 drabbat verksamheten på det sätt att flera konferenser och internationella möten har blivit inställda. Bevakningen under 2020 har bland annat täckt in följande:
• Deltagande och föredragande (förinspelat) under Ashrae Annual Meeting 2020 online i juni-juli
• Deltagande vidpresentationen av Pepe Tans disputation på Chalmers om PCM-lagring.
• Deltagande vid presentationen av Willem Mazzottis mid-term seminar på KTH.
• Deltagande vid Energimyndighetens onlineseminarium om fortsättningen på Horizon 2020

Övrigt
I början av 2020 avslutades IEA ECES Annex 27 – kvalitetssäkring av borrhålssystem, där Svenskt Geoenergicentrum deltagit som projektledare för ett av annexets underprojekt. svenskt Geoenergicentrum bistod Operating Agent med slutrevideringen av slutrapporten för Annex 27, som publicerades i slutet av 2020. Svenskt Geoenergicentrum har fått finansiering för arbetet inom Annex 27 genom Energimyndigheten.

Svenskt Geoenergicentrum leder det internationella forskningssamarbetsprojektet IEA HPT (Heat Pumping Technologies) Annex 52 om långtidmätning och uppföljning av prestanda hos geoenergisystem (HPT Annex 52 – Long-term measurements of GSHP system performance in commercial, institutional and multi-family buildings). Annexet pågår 1 januari 2018 – 31 december 2021 och syftar till att ge vägledning och exempel kring instrumentering, datainsamling, analys, drift och optimering av större geoenergianläggningar. Totalt ingår 40 fallstudier i 7 länder, varav ca hälften i Sverige.
Svenskt Geoenergicentrum är även övergripande koordinator för det svenska arbetet inom Annex 52, och deltar dessutom med ett mindre delprojekt i form av en mätstudie. Inom Annex 52 har flera arbetsmöten hållits under 2020:
• 5:e nationella arbetsmötet i Malmö i januari
• 5:e internationella expertmötet, online i mars
• 6:e nationella arbetsmötet online i oktober
• 6:e internationella expertmötesserien, online med 9 digitala möten under oktober-december

Svenskt Geoenergicentrum har tillsammans med SKVP drivit Innovationskluster Varmt&Kallt kring värmepumpande teknik, energilager och geotermi, med anslag från Energimyndigheten. SKVP har administrationsansvaret för Innovationskluster Varmt&Kallt och Svenskt Geoenergicentrum bistår med kompetens, nätverk och aktiviteter inom geoenergi, energilagring och geotermi. Inom ramen för Innovationskluster Varmt & Kallt har svenskt Geoenergicentrums haft kontakter med representanter från akademi och näringsliv kring ansökningar om forskningsmedel för geoenergirelaterade projekt. Inom ramen för Innovationskluster Varmt & Kallt har svenskt Geoenergicentrum även deltagit i planering av FoI-ting i november. FoI-tinget tvingades tyvärr ställas in pga covid-19.

Under 2020 har svenskt Geoenergicentrum initierat och genomdrivit ett beslut om start av ett nytt internationellt samverkansprojekt (annex) om isfri infrastruktur med geoenergi, inom IEA ECES. Annexförslaget beviljades av IEA ECES ExCo för att löpa januari 2021-december 2023. Svenskt Geoenergicentrums kommer att vara subtask leader för Subtask 1 (State-of-the-art), samt koordinera den svenska insatsen i annexet, och har därför initierat, samordnat, skrivit och lämnat in ansökan om forskningsstöd från Energimyndighetens TERMO-utlysning 4 för ECES-annexet om isfri infrastruktur (SGC, Chalmers, Geostrata, Neoenergy, MuoviTech). Ansökan beviljades i slutet av året för projektstart 2021.

Under 2020 har Svenskt Geoenergicentrum deltagit i en ansökan till INTERREG om det nordiska projektet CoolGeoHeat om termiska nät med geoenergi. Ansökan beviljades i slutet av året för projektstart 2021.
Svenskt Geoenergicentrum har ingått i TERMO-ansökan om grannpåverkan mellan borrhål från KTH Energiteknik, som referensgruppsmedlem. Ansökan beviljades i slutet av året för start under 2021.

Under 2020 påbörjades arbetet med Svenskt Geoenergicentrums riktlinjer för kollektorer i mark för större fastigheter. Sedan 2018 finns riktlinjer för kollektorer i mark för konsumentanläggningar.

Svenskt Geoenergicentrum deltog under 2020 med omfattande remiss-svar på det första utkastet till SIS/CEN-standard om borrhålsvärmeväxlare, och i två relaterade uppföljande remissdiskussions-möten med SIS TK606.

Svenskt Geoenergicentrums har deltagit i Svensk Energiutbildnings seminariedag BBR-Dagen i november, samt i Boverkets och Energimyndighetens gemensamma workshop om det utökade regeringsuppdraget om energianvändning i byggnader.

Signhild Gehlin deltog vid IGSHPA-Swedens årsmöte.

Signhild Gehlin
2021-03-11