Svenskt Geoenergicentrums verksamhet 2021

Sammanfattning av Svenskt Geoenergicentrums verksamhet 2021

Svenskt Geoenergicentrum startade sin verksamhet den 1 mars 2013, med syfte att stärka geoenergibranschen genom att tillhandahålla information och kunskapsutveckling inom geoenergiområdet. Här följer en kort sammanställning av de aktiviteter som skett inom verksamheten under kalenderåret 2021. Liksom föregående år har detta år varit präglat av viruspandemin som förhindrat resande och fysiska möten.

Verksamhetsuppbyggnad
Under 2021 förändrades Svenskt Geoenergicentrums styrelsesammansättning från att utgöras av Borrföretagens styrelse i sin helhet till att utgöras av fyra ledamöter; Borrföretagens ordförande Mats Rosman, Borrföretagens vd Pär Malmborg, Borrföretagens styrelseledamot David Johansson samt Svenskt Geoenergicentrums vd Signhild Gehlin.

Geoenergicentrums ledningsgrupp hade tre digitala möten under 2021.

Under 2021 har inga personalförändringar skett inom Svenskt Geoenergicentrum. Svenskt Geoenergicentrums tidigare medarbetare Joakim Hjulström och Johan Barth har under 2021 stöttat Svenskt Geoenergicentrums verksamhet på konsultbasis.

Geoenergicentrum hade vid årets slut 14 Stödjande Företag och 102 intressenter varav 98 genom Borrföretagen. De stödjande företagen är Akademiska Hus, Bengt Dahlgren AB, Borrföretagen, DEBE Flow group, E.On, Ecoclime, Geostrata, MegaWatt Solutions, MuoviTech, NeoEnergy, RISE, Sweco, Tektonik, Wassara.

Hemsida och digitala kanaler
Geoenergicentrum sköter administrationen av sin hemsida www.geoenergicentrum.se.

Geoenergicentrum har varit mycket aktivt på Twitter via twitterkontot @SGehlin, och där informerat om geoenergirelaterade händelser i 85 tweets. Vid slutet av 2021 hade kontot ca 180 följare.

Svenskt Geoenergicentrums profil på LinkedIn informerar om händelser inom Geoenergicentrum och geoenergibranschen. 6 st inlägg lades ut under 2021. LinkedIn-profilen hade vid årets slut 270 följare.

Ytterligare digitala kanaler som Svenskt Geoenergicentrum nyttjat för informationsspridning under 2021 är Facebook och Slussen.biz. Under året har 12 poster lagts ut på Svenskt Geoenergicentrums Facebook-sida, som har 282 följare. Tre nyheter har publicerats på Geoenergicentrums egen hemsida och 5 nyheter på Slussen.biz.

Föredrag
Kommunikation om geoenergi till företag, organisationer och myndigheter är en central del inom Svenskt Geoenergicentrums verksamhet. Svenskt Geoenergicentrum har under 2021 haft begränsade möjligheter att hålla föredrag i Sverige och utomlands på grund av corona-virus-pandemin. svenskt Geoenergicentrum har under året hållit fem internationella föredrag, varav ett på plats i Åbo, två förinspelade föredrag vid World Geothermal Congress 2020+1 och HPC 2021, samt tv digitala webbinarier i Finland och Frankrike. Ytterligare sju digitala föredrag för svensk publik hölls under året för Borrföretagen, Wassara, SGF, SKVP, Akademikernas A-kassa och under Geoenergidagen 2022.

Geoenergicentrum är nationell koordinator för Geotrainet, som är ett europeiskt organ för att harmonisera och certifiera utbildning inom geoenergi i Europa, och Svenskt Geoenergicentrum representerades under 2021 i Geotrainets styrelse av Johan Barth som är vice ordförande i Geotrainets styrelse.

Geoenergidagen 2021
Under 2021 genomfördes Geoenergidagen 2021 som ett digitalt event med fyra två-timmarssessioner uppdelade på två dagar, och en digital utställning, på grund av situationen med den rådande viruspandemin. Eftermiddagssessionerna hölls på engelska, och förmiddagssessionerna på svenska. Totalt deltog ett 70-tal registrerade deltagare.

Kursverksamhet
Genomförda kurser inom Geoenergicentrums kursprogram under 2020 innehöll:
• Två endagskurser Geoenergi – Funktion och Tillämpningar, online.
• Tre endagskurser i Geoenergi – Design 1 online
• En företagsanpassad kurs för Akademiska Hus, online

Utöver detta har Geoenergicentrum under året givit en föreläsningsdag för masterstudenter på KTH Byggvetenskap, och Signhild Gehlin har deltagit i planering, undervisning och handledning i Naturvärmekursen vid LTU under hösten. Svenskt Geoenergicentrum har hållit den tredagars geoenergiutbildning som ingår i Arbetsförmedlingens borrteknikerutbildning. De tre utbildningsdagarna hölls detta år digitalt på grund av pandemin.

Publikationer
Svenskt Geoenergicentrum har under år 2021 skrivit en vetenskaplig konferensartikel till Clima 2022 och skickat två abstracts till EGC 2022.

Svenskt Geoenergicentrum har skrivit två sammanfattningar av arbetet inom HPT Annex 52 till HPT Magazine.

Geoenergicentrum har publicerat 8 st Nyhetsbrev på svenska och kortversioner på engelska, och två nummer av Svensk Geoenergi under 2021.

Geoenergistatistik
Svenskt Geoenergicentrum har under 2021 bearbetat statistik kring geoenergi och publicerat en statistiksammanställning till WGC 2020+1.

Examensarbeten
Under året 2021 har Svenskt Geoenergicentrum inte handlett något examensarbete.

FoU-bevakning
Svenskt Geoenergicentrum bevakar svensk och internationell geoenergirelaterad forskning och utveckling. Covid-19 har under 2021 inneburit att fysiska konferenser och internationella möten har blivit inställda eller gjorts digitala. Bevakningen under 2021 har bland annat täckt in följande:
• Deltagande och föredragande (förinspelat) under World Geothermal Congress 2020+1 online i april
• Bevakning av Enerstock 2021 Online i juni
• Deltagande och föredragande (förinspelat) under Heat Pump Conference 2021 online i april
• Deltagande vid Taha Arghands disputation på Chalmers om frikyla med geoenergi
• Deltagande vid Letizia Fascis mid-term seminar på KTH
• Deltagande i Taha Arghands projektseminarium online angående direkt borrhålskyla
• Deltagande vid Marwan Abugabbaras licseminarium på LTH om 5GDHC med geoenergi
• Deltagande vid Anjan Rao Puttiges disputation på vid Umeå universitet om NNA i termiska nät
• Deltagande i Energimyndighetens webbinarium om Geothermica-utlysningen

Övrigt
Svenskt Geoenergicentrum har under 2021 lett det internationella forskningssamarbetsprojektet IEA HPT (Heat Pumping Technologies) Annex 52 om långtidmätning och uppföljning av prestanda hos geoenergisystem (HPT Annex 52 – Long-term measurements of GSHP system performance in commercial, institutional and multi-family buildings). Annexet har pågått sedan den 1 januari 2018 och avslutades den 31 december 2021. Preojektet syftar till att ge vägledning och exempel kring instrumentering, datainsamling, analys, drift och optimering av större geoenergianläggningar. 7 länder har deltagit i det internationella projektet, och ett trettiotal fallstudier, varav knappt hälften i Sverige, har analyserats och rapporterats. Samtliga rapporter finns publicerade på Annex 52 hemisda. Svenskt Geoenergicentrum har även varit övergripande koordinator för det svenska arbetet inom Annex 52, och deltog dessutom med ett mindre delprojekt i form av en mätstudie. Inom Annex 52 har flera arbetsmöten hållits under 2021:
• 7:e nationella arbetsmötet online i maj
• 7:e internationella expertmötet, online i juni
• 8:e och avslutande internationella expertmötesserien, i Sverige i november
• 8:e och avslutande nationella arbetsmötet online i december

Svenskt Geoenergicentrum har under 2021 fått förlängt avtal att tillsammans med SKVP driva Innovationskluster Varmt&Kallt kring värmepumpande teknik, energilager och geotermi, med anslag från Energimyndigheten. SKVP har administrationsansvaret för Innovationskluster Varmt&Kallt och Svenskt Geoenergicentrum bistår med kompetens, nätverk och aktiviteter inom geoenergi, energilagring och geotermi. Inom ramen för Innovationskluster Varmt & Kallt har Svenskt Geoenergicentrums haft kontakter med representanter från akademi och näringsliv kring ansökningar om forskningsmedel för geoenergirelaterade projekt. Inom ramen för Innovationskluster Varmt & Kallt har Svenskt Geoenergicentrum deltagit i arrangemanget av Forskareftermiddagen under KVP-dagen i november. Digitala Geoenergidagen 2021 genomfördes i samarbete med IKVK.

Under 2021 har Svenskt Geoenergicentrum deltagit i det internationella samverkansprojektet om isfri infrastruktur med geoenergi, inom IEA ES, Task 38. Svenskt Geoenergicentrum är subtask leader för Subtask 1 (State-of-the-art), och koordinerar den svenska insatsen i annexet.

Under 2021 har Svenskt Geoenergicentrum deltagit i det samnordiska INTERREG-projektet CoolGeoHeat om termiska nät med geoenergi.

Svenskt Geoenergicentrum har deltagit som referensgruppsmedlem i TERMO-projektet Novel Tool om grannpåverkan mellan borrhål från KTH Energiteknik.

Under 2021 färdigställdes utkastet till Svenskt Geoenergicentrums nya riktlinjer för kollektorer i mark för större fastigheter, samt de reviderade riktlinjerna för kollektorer i mark för konsumentanläggningar och lämnades på branschremiss i december.

Svenskt Geoenergicentrum deltog under 2021 med remiss-svar på Regeringens promemoria om nytt stöd för energieffektivisering i flerbostadshus.

Under 2021 har SGC påbörjat ett samarbete med Borrföretagen, SGU och SKVP om en handledning för kommunala handläggare gällande borrhålstillstånd.

Svenskt Geoenergicentrum deltog under 2021 i Uppsala Universitets ansökan om ett kompetenscenter för geotermi och geoenergi och ingick även i KTH Energitekniks ansökan om kompetenscenter för värmepumpande teknik till Energimyndighetens utlysning om nationella kompetenscenter. Båda ansökningarna fick avslag.

Signhild Gehlin deltog vid IGSHPA-Swedens årsmöte.

Signhild Gehlin
2022-02-14