Svenskt Geoenergicentrums verksamhet 2023

Sammanfattning av Svenskt Geoenergicentrums verksamhet 2023

Svenskt Geoenergicentrum startade sin verksamhet den 1 mars 2013, med syfte att stärka geoenergibranschen genom att tillhandahålla information och kunskapsutveckling inom geoenergiområdet. Här följer en kort sammanställning av de aktiviteter som skett inom verksamheten under kalenderåret 2023.

Verksamhetsuppbyggnad
Svenskt Geoenergicentrum fyllde tio år under 2023 och firade detta med en jubileumsmiddag under Geoenergidagen 2023 i oktober i Stockholm.

Under 2023 omvaldes Svenskt Geoenergicentrums styrelse i sin helhet och utgörs av Borrföretagens ordförande Mats Rosman, Borrföretagens vd Pär Malmborg, Borrföretagens styrelseledamot David Johansson samt Svenskt Geoenergicentrums vd Signhild Gehlin. I September 2023 lämnade Pär Malmborg styrelsen i samband med att han avgick som vd för Borrföretagen. I samband med detta gjordes ett fyllnadsval till SGCs styrelse där Borrföretagens nytillträdde vd Mattias Gustafsson valdes in.

Geoenergicentrums ledningsgrupp hade tre digitala möten under 2023.

Under 2023 har inga personalförändringar skett inom Svenskt Geoenergicentrum.

Geoenergicentrum hade vid årets slut 20 Stödjande Företag. De stödjande företagen är Akademiska Hus, Bengt Dahlgren AB, Borrföretagen, BSSAB, Centrum Pile, Chalmers Installationsteknik, DEBE Flow group, E.On, Ecoclime, Geostrata, KTH Energiteknik, Malmberg, MegaWatt Solutions, MuoviTech, NeoEnergy, RISE, Rototec, Sweco, Tektonik, Vasakronan.

Hemsida och digitala kanaler
Geoenergicentrum sköter administrationen av sin hemsida www.geoenergicentrum.se.

Geoenergicentrum har haft ett aktivt år på X (f.d. Twitter) via kontot @SGehlin, och där informerat om geoenergirelaterade händelser i 47 inlägg. Vid slutet av 2023 hade kontot 199 följare.

Svenskt Geoenergicentrums profil på LinkedIn informerar om händelser inom Geoenergicentrum och geoenergibranschen. 8 st inlägg lades ut under 2023. LinkedIn-profilen hade vid årets slut 372 följare.

Ytterligare digitala kanaler som Svenskt Geoenergicentrum nyttjat för informationsspridning under 2023 är Facebook och Slussen.biz. Under året har sex poster lagts ut på Svenskt Geoenergicentrums Facebook-sida, som har 308 följare. sex nyheter har publicerats på Geoenergicentrums egen hemsida och sex nyheter på Slussen.biz.

Föredrag
Kommunikation om geoenergi till företag, organisationer och myndigheter är en central del inom Svenskt Geoenergicentrums verksamhet. Svenskt Geoenergicentrum har under 2023 hållit två internationella föredrag, varav ett på plats vid Heat Pump Conference i Chicago och ett vid IEA ES Task 38-möte i Antwerp. Ytterligare sju nationella föredrag för svensk publik hölls under året för Borrföretagen, Celsius innovationskluster, TERMO Innovation, IKVKs webbinarium, och under Geoenergidagen 2023.

Geoenergidagen 2023
Under 2023 arrangerades Geoenergidagen för tionde gången sedan Svenskt Geoenergicentrums start. Detta, liksom att Svenskt Geoenergicentrum fyllde 10 år, uppmärksammades under Geoenergidagen 2023 som arrangerades den 10-11 oktober i Atlas Copcos bergrum Gruvan i Sickla. Liksom tidigare utgjordes den första dagen av en workshop med efterföljande nätverksmingel och en jubileumsmiddag. Den andra dagen genomfördes som en seminariedag. Under båda dagarna arrangerades en mindre utställning i lokalen med tio utställare. Totalt deltog ca 75 registrerade deltagare under de två dagarna.

Kursverksamhet
Geoenergicentrums kursverksamhet utvidgades under 2023 med två nya digitala halvdagskurser på svenska. Totalt hölls tre fysiska och åtta digitala öppna kurser med sammanlagt 69 deltagare under 2023:
• Två endagskurser Geoenergi – Funktion och Tillämpningar, varav en i Stockholm och en online.
• Två endagskurser i Geoenergi – Design 1 på svenska i Stockholm
• Tre endagskurser i Geoenergi – Design 1 online på engelska
• En halvdagskurs Geoenergi Avancerad design 2, online
• Tre halvdagskurser på engelska i grundläggande EED-design, online

Utöver detta gav Geoenergicentrum under året en föreläsningsdag för masterstudenter på KTH Byggvetenskap, och Signhild Gehlin har deltagit i undervisning och handledning i Naturvärmekursen vid LTU under hösten. Svenskt Geoenergicentrum har hållit den tredagars geoenergiutbildning som ingår i Borrföretagens och Arbetsförmedlingens borrteknikerutbildning, denna gång online.

Publikationer
Svenskt Geoenergicentrum har under år 2023 skrivit en vetenskaplig konferensartikel till WGC 2023 och presenterat en konferensartikel (skriven under 2022) till HPC 2023, samt skickat två abstract IGSHPA Conference Research Conference 2024.

Geoenergicentrum har publicerat 8 st Nyhetsbrev, och två nummer av Svensk Geoenergi under 2023.

Svenskt Geoenergicentrum har i augusti 2023 publicerat nya Råd och Anvisningar för Entreprenader för större system med energibrunnar – Förstudie – Platsundersökning – Projektering – Upphandling.

Svenskt Geoenergicentrum har under 2023 tillsammans med OSU bidragit med en teknikartikel om resultat från IEA HPT Annex 52 till Energi & Miljö.

Geoenergistatistik
Svenskt Geoenergicentrum har under 2023 bearbetat statistik kring geoenergi och publicerat en statistiksammanställning till WGC 2023 samt till EGEC Market Report 2022.

Examensarbeten
Under året 2023 har Svenskt Geoenergicentrum inte handlett något examensarbete, men har stöttat ett examensarbete med information och faktagranskning.

FoU-bevakning
Svenskt Geoenergicentrum bevakar svensk och internationell geoenergirelaterad forskning och utveckling. Bevakningen under 2023 har bland annat täckt in följande:
• Deltagande och presenterad konferensartikel under Heat Pump Conference 2023 i Chicago i maj
• Deltagit som åhörare vid IEA ETP Livestream i januari
• Deltagit som åhörare vid Fossilfritt Sveriges seminarium om energieffektivisering.
• Deltagit som åhörare vid Decarbonize Europe Värmepumpskonferens på Tekniska Museet
• Deltagit som åhörare vid Yichi Zhangs disputation på Chalmers om 5GDHC och lagring
• Deltagit som åhörare vid Letizia Fascis disputation vid KTH Energiteknik om termisk influens mellan borrhål
• Deltagit som åhörare vid IEA ES Task 39 webbinarieserie om högtemperaturlager i borrhål, akviferer, groplager och tanklager.
• Deltagande vid Geothermica The Change kick-off workshop i Lund i november
• Deltagande under KVP-dagen den 16 november

Övrigt
Svenskt Geoenergicentrum har under 2023 fortsatt att tillsammans med SKVP driva Innovationskluster Varmt&Kallt kring värmepumpande teknik, energilager och geotermi, med anslag från Energimyndigheten till och med 2023. SKVP har administrationsansvaret för Innovationskluster Varmt&Kallt och Svenskt Geoenergicentrum bistår med kompetens, nätverk och aktiviteter inom geoenergi, energilagring och geotermi. Inom ramen för Innovationskluster Varmt & Kallt har Svenskt Geoenergicentrum under 2023 bland annat haft kontakter med representanter från akademi och näringsliv kring FoU och ansökningar om forskningsmedel för geoenergirelaterade projekt. Delar av Geoenergidagen 2023 genomfördes i samarbete med IKVK. Svenskt Geoenergicentrum sammanställde tillsammans med SKVP en rapport till Energimyndighetens omvärldsanalys som lämnades in i början av året.

Svenskt Geoenergicentrum har under året ingått i Energimyndighetens rådsgrupp för TERMO-programmet samt i TERMO-programmets kommunikationsråd.

Svenskt Geoenergicentrum har under 2023 ingått i Executive Scientific Committee för IGSHPA Research Conference 2024.

Under 2023 har Svenskt Geoenergicentrum deltagit i det internationella samverkansprojektet om isfri infrastruktur med geoenergi, inom IEA ES, Task 38. Svenskt Geoenergicentrum är subtask leader för Subtask 1 (State-of-the-art), och koordinerar den svenska insatsen i annexet. Ett flertal nationella arbetsmöten har arrangerats under 2023 och Signhild Gehlin deltog under det fysiska internationella mötet i Antwerp i maj och stod värd för det internationella webbinariet om State-of-the-art i oktober.

Under 2023 har Svenskt Geoenergicentrum ingått i en samnordisk INTERREG-ansökan CoolGeoHeat2 om termiska nät med geoenergi tillsammans med bland andra LTH och VIA College m fl. Ansökan beviljades och projektet startar 2024.

Under 2023 har Svenskt Geoenergicentrum ingått i ett internationellt projekt med namnet The Change till Programmet Geothermica, tillsammans med LTH, OSU, ORNL, NREL, Skanska Norge, och VIA College. Det treåriga projektet som handlar om modellering av geoenergilager för termiska nät har haft inledande problem att komma igång på grund av byråkrati kring konsortieavtalet hos ORNL, men kunde ha en första internationell workshop i november i Lund.

Under 2023 har svenskt Geoenergicentrum deltagit som medsökande i en EU-ansökan till Baltic Sea Region Interreg tillsammans med UU och LTH. Ansökan blev inte beviljad.

Under 2023 har svenskt Geoenergicentrum deltagit som medsökande i en EU-ansökan till LIFE-HIT tillsammans med bl a LTH.

Geoenergicentrum är nationell koordinator för Geotrainet, som är ett europeiskt organ för att harmonisera och certifiera utbildning inom geoenergi i Europa, och Svenskt Geoenergicentrum har deltagit i flera Geotrainetmöten och aktiviteter under året. Den projektansökan som Svenskt Geoenergicentrum tillsammans med Borrföretagen deltog i under 2022 blev inte beviljad, men en ny uppdaterad EU-ansökan om uppdatering av Geotrainets utbildningsmaterial, lämnades in i november 2023.

Svenskt Geoenergicentrum har deltagit som referensgruppsmedlem i TERMO-projektet Novel Tool om grannpåverkan mellan borrhål från KTH Energiteknik. Projektet avslutades i juni 2023.

Svenskt Geoenergicentrum har deltagit som referensgruppsmedlem i CITs projekt om drifttjänst för geoenergilager. Projektets delresultat presenterades under Geoenergidagen 2023.

Under 2023 har SGC fortsatt samarbetet med Borrföretagen, SGU och SKVP om en handledning för kommunala handläggare gällande borrhålstillstånd. Under året har både en bred branschremiss och en smalare expertremiss genomförts. Handledningen planeras färdigställas i början av 2024.

Under 2023 har Svenskt Geoenergicentrum stöttat ett projekt om framtagande av en barnbok om geotermi och förnybar energi som genomförts av Baseload Capital. Boken utkom på engelska och svenska under våren (”Our Hidden Powers”/”Våra hemliga krafter”)

Under 2023 har Svenskt Geoenergicentrum tillsammans med Borrföretagen varit i kontakt med Återvinningsindustrierna för att diskutera geoenergi- och borrbranschens möjligheter till materialåtervinning (metall, plast, borrkax).

Signhild Gehlin deltog vid IGSHPA-Swedens årsmöte 2023.

Svenskt Geoenergicentrum har medverkat i intervjuer om geoenergi i artiklar i Energi & Miljö och i Branschaktuellt.

Signhild Gehlin
2024-02-02