Riktlinjer för Mätning och Uppföljning av Geoenergianläggningar

Svenskt Geoenergicentrums arbete med att ta fram riktlinjer för mätning och uppföljning av geoenergianläggningar har nu resulterat i en första offentlig utgåva som finns tillgänglig på Svenskt Geoenergicentrums hemsida för fri nedladdning.
 
Syftet med riktlinjerna är att ge handledning till beställare och konsulter att skapa förutsättningar för relevant uppföljning av:
 
• geoenergianläggningens funktion (funktionskrav och felsökning)
• hur den lever upp till den förväntade prestandan jämfört med designförutsättningarna (besiktning)
• optimering av driften utifrån aktuella förutsättningar

 
Målet är att säkerställa kvaliteten hos geoenergisystem, och genom att följa riktlinjerna ges möjlighet till god erfarenhetsåterföring och därmed utveckling av geoenergi som teknikområde, samt kostnadsbesparingar för felsökning och drift. Uppföljning genom dessa riktlinjer ska ge svar på följande tre frågor:
 
• Fungerar anläggningen som det var tänkt?
• Fungerar anläggningen ”bra”?
• Fungerar anläggningen optimalt?

 
Riktlinjerna är indelade i tre huvuddelar; Riktlinjer för dokumentation av uppgifter om byggnaden med dess geoenergianläggning och dess förutsättningar, riktlinjer för mätning, samt riktlinjer för uppföljning av funktion och prestanda. Varje del är vidare uppdelad i de tre underavsnitten om byggnad, värme-/kylkälla och aggregat.
 
Den rapportmall som tagits fram för att följa riktlinjerna är främst avsedd för uppföljning av större geoenergisystem. För små anläggningar för villor och mindre bostadsrätter är minimi-informationen som behöver dokumenteras: Inkommande temperatur till värmepumpen, temperaturskillnad mellan in-och utgående temperatur, värmebärarflöde, samt högsta och lägsta tillåtna värmebärartemperatur.
 
Arbetsgruppen som tagit fram riktlinjerdokumentet och rapportmallen har bestått av Klas Berglöf (ClimaCheck), Jonas Ekestubbe (E.On), Anders Larsson (Akademiska Hus), Björn Ruthström (IKEA Fastigheter), Torbjörn Sjögren (EnergyMachines) och Signhild Gehlin (Svenskt Geoenergicentrum).
 
Den första officiella utgåva, provversion 1, som nu är tillgänglig via Svenskt Geoenergicentrums hemsida är ämnad att användas fritt så att vi kan få in synpunkter från användare, och därmed kunna förbättra och anpassa utformning och innehåll efter hand i uppdaterade versioner.
Synpunkter och förslag till förbättringar tas tacksamt emot och kan skickas via epost till Signhild Gehlin, Svenskt Geoenergicentrum. Kontaktuppgifter finner du HÄR.

Geoenergicentrum sammanfattar verksamheten 2017

År 2017 har varit ytterligare ett händelserikt år inom Svenskt Geoenergicentrum. Flera större projekt har drivits för geoenergins främjande nationellt och internationellt, och liksom tidigare har verksamheten inneburit seminarier och presentationer, artiklar i fackpress, vetenskapliga publikationer, kurser och informationsinsatser av olika slag.
 
En av höjdpunkterna under 2017 har varit uppdraget från SKL att ta fram skriften Guide för Geoenergi för offentliga fastigheter som påbörjades i slutet av 2016. Skriften färdigställdes under årets första halva och publicerades av SKL i oktober 2017.
En annan viktig aktivitet under 2017 är framtagandet av det nya IEA HPT Annex 52 om långtidsuppföljning av prestanda hos geoenergisystem som Svenskt Geoenergicentrum varit drivande i att få beviljat. Annex 52 blev formellt beviljat i slutet av 2017 och kommer att pågå 2018-2021 med Svenskt Geoenergicentrum som Operating Agent.
 
Svenskt Geoenergicentrum arrangerade Geoenergidagen 2017 i slutet av september, och har hållit föreläsningar och kurser om geoenergi, bidragit till vetenskapliga artiklar och andra texter i branschpublikationer, samt givit ut tio nyhetsbrev och två nummer av tidskriften Svensk Geoenergi.
 
Läs sammanfattningen av Svenskt Geoenergicentrums verksamhet 2017 HÄR.

Datum klart för Geoenergidagen 2018

Nu är det klart att Geoenergidagen 2018 kommer att gå av stapeln den 3-4 oktober 2018 på Scandic Talk i Älvsjö, intill Stockholmmässan.


Våra deltagarenkäter visar tydligt att Geoenergidagens format är uppskattat för kunskapsförkovring och nätverkande. Vi fortsätter med samma vinnande koncept med workshop och middag den 3 oktober och seminariedag den 4 oktober. Läs mer om Geoenergidagen 2018 HÄR.
 
Redan nu kan du som vill ställa ut under Geoenergidagen 2018 boka din utställarplats HÄR.

SKLs Guide för Geoenergi klar!

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) lanserar skriften Guide för Geoenergi, med fokus på geoenergitillämpningar för offentliga fastigheter. Skriften går att beställa som tryckt bok eller ladda ner digitalt via SKLs webbshop.
 
Skriften ger en kortfattad översikt över teknikområdet geoenergi, som är ett samlingsbegrepp för ett flertal tekniker där värme och kyla från marken tas tillvara. Skriften visar hur geoenergi på olika sätt kan bidra med värme och kyla till byggnader och lokaler, med fokus på den offentliga sektorn. En stor del av skriften utgörs av presentationer av tolv exempel på svenska geoenergianläggningar inom offentlig sektor, spridda över landet. De utvalda anläggningarna ger exempel från olika klimatförutsättningar, tekniktillämpningar och anläggningsstorlekar. Skriften ger stöd för upphandling av geoenergisystem, bland annat genom checklistor för genomförande och andra beaktanden i samband med upphandling.
 
Syftet med skriften Guide för geoenergi är att inspirera och beskriva hur offentliga fastighetsorganisationer kan använda sig av geoenergi.
Projektet initierades och har finansierats av Sveriges Kommuner och Landstings FoU-fond för offentliga fastigheter. Signhild Gehlin, Svenskt Geoenergicentrum, har varit utredare och skribent. Hon har haft stöd i form av faktagranskning av Göran Hellström, NeoEnergy; Bo Nordell, Luleå tekniska universitet; Olof Andersson, Geostrata och Johan Barth, Geotec. En styrgrupp bestående av Hans Johansson, Västerbottens läns landsting; Per Löveryd, Akademiska Hus; Bengt-Åke Karlsson, Landstinget i Värmland och Kjell Dävelid, Katrineholms kommun har fungerat som målgruppens röst och har bistått med material och lämnat värdefulla synpunkter.