Borrföretagen har bildats

Torsdagen den 21 november 2019 röstade Geotecs och Avantis medlemmar slutgiltigt för sammanslagningen av de två organisationerna och den nya branschorganisationen Borrföretagen bildades.
För Svenskt Geoenergicentrums del innebär detta att verksamheten fortsätter som tidigare, nu som en del av Borrföretagen.
Johan Barth är fortsatt VD för Svenskt Geoenergicentrum.

Geoenergicentrum sammanfattar verksamheten 2018

Under det gångna året 2018 har det varit full aktivitet inom Svenskt Geoenergicentrum och flera större projekt för geoenergins främjande nationellt och internationellt har dragits igång. Liksom tidigare år har verksamheten inneburit seminarier och presentationer, artiklar i fackpress, vetenskapliga publikationer, rapporter, fem kurser och informationsinsatser av olika slag.
 
Två höjdpunkter under 2018 har varit färdigställandet och publiceringen av två nya riktlinjedokument. Den första arbetsutgåvan av Svenskt Geoenergicentrums Riktlinjer för mätning och uppföljning av geoenergianläggningar blev klar i april, och i oktober färdigställdes och publicerades Svenskt Geoenergicentrums Råd för förläggning av kollektorer – konsumentanläggningar. Båda rapporterna finns tillgängliga på Geoenergicentrums hemsida.
 
Andra exempel på 2018 års höjdpunkter är de två nystartade samverkansprojekten HPT Annex52 och Innovationskluster Varmt & Kallt. HPT Annex 52 om långtidsuppföljning av prestanda hos geoenergisystem drog igång 1 januari 2018 och pågår till sista december 2021 med Svenskt Geoenergicentrum som Operating Agent. Den svenska insatsen inom Annex 52 koordineras också genom Svenskt Geoenergicentrum genom ett forskningsanslag från Energimyndigheten inom TERMO-programmet.
Tillsammans med Svenska Kyl- och Värmepumpföreningen har Svenskt Geoenergicentrum fått beviljat av Energimyndigheten att bilda Innovationskluster Varmt & Kallt kring värmepumpande teknik, geoenergi och andra termiska energilager samt geotermi.
 
Den svenska State of the Art-rapporten om borrhålssystem som tagits fram av Svenskt Geoenergicentrum inom ramen för IEA ECES Annex 27 blev klar i början av 2018 och rapporten finns tillgänglig på Geoenergicentrums hemsida.
 
Svenskt Geoenergicentrum arrangerade Geoenergidagen 2018 i början av oktober, och har givit ut sju nyhetsbrev och två nummer av tidskriften Svensk Geoenergi.
 
Läs sammanfattningen av Svenskt Geoenergicentrums verksamhet 2018 HÄR.

Svenska State-of-the-Art-rapporten klar

Inom ramen för det internationella expertsamarbetet om kvalitetssäkring av borrhålssystem (IEA ECES Annex 27 ”Quality Management of Design, Construction and maintenance of borehole systems”) har Sverige tagit fram en svensk state-of-the-art-rapport för borrhålsanläggningar. Rapporten har skrivits av Olof Andersson och Signhild Gehlin och den svenska geoenergibranschen har varit involverad och bidragit genom workshopdiskussioner och remisser. Rapporten blev klar under våren 2018 och finns nu tillgänglig för nedladdning. HÄR hittar du State-of-the-Art: Sweden.
 
Det svenska arbetet inom Annex 27 finansieras med anslag från Energimyndigheten, och löper 2016-2019. HÄR hittar du mer information om Annex 27.
 
Stort tack till alla som bidragit med sin kunskap och synpunkter!

Riktlinjer för Mätning och Uppföljning av Geoenergianläggningar

Svenskt Geoenergicentrums arbete med att ta fram riktlinjer för mätning och uppföljning av geoenergianläggningar har nu resulterat i en första offentlig utgåva som finns tillgänglig på Svenskt Geoenergicentrums hemsida för fri nedladdning.
 
Syftet med riktlinjerna är att ge handledning till beställare och konsulter att skapa förutsättningar för relevant uppföljning av:
 
• geoenergianläggningens funktion (funktionskrav och felsökning)
• hur den lever upp till den förväntade prestandan jämfört med designförutsättningarna (besiktning)
• optimering av driften utifrån aktuella förutsättningar

 
Målet är att säkerställa kvaliteten hos geoenergisystem, och genom att följa riktlinjerna ges möjlighet till god erfarenhetsåterföring och därmed utveckling av geoenergi som teknikområde, samt kostnadsbesparingar för felsökning och drift. Uppföljning genom dessa riktlinjer ska ge svar på följande tre frågor:
 
• Fungerar anläggningen som det var tänkt?
• Fungerar anläggningen ”bra”?
• Fungerar anläggningen optimalt?

 
Riktlinjerna är indelade i tre huvuddelar; Riktlinjer för dokumentation av uppgifter om byggnaden med dess geoenergianläggning och dess förutsättningar, riktlinjer för mätning, samt riktlinjer för uppföljning av funktion och prestanda. Varje del är vidare uppdelad i de tre underavsnitten om byggnad, värme-/kylkälla och aggregat.
 
Den rapportmall som tagits fram för att följa riktlinjerna är främst avsedd för uppföljning av större geoenergisystem. För små anläggningar för villor och mindre bostadsrätter är minimi-informationen som behöver dokumenteras: Inkommande temperatur till värmepumpen, temperaturskillnad mellan in-och utgående temperatur, värmebärarflöde, samt högsta och lägsta tillåtna värmebärartemperatur.
 
Arbetsgruppen som tagit fram riktlinjerdokumentet och rapportmallen har bestått av Klas Berglöf (ClimaCheck), Jonas Ekestubbe (E.On), Anders Larsson (Akademiska Hus), Björn Ruthström (IKEA Fastigheter), Torbjörn Sjögren (EnergyMachines) och Signhild Gehlin (Svenskt Geoenergicentrum).
 
Den första officiella utgåva, provversion 1, som nu är tillgänglig via Svenskt Geoenergicentrums hemsida är ämnad att användas fritt så att vi kan få in synpunkter från användare, och därmed kunna förbättra och anpassa utformning och innehåll efter hand i uppdaterade versioner.
Synpunkter och förslag till förbättringar tas tacksamt emot och kan skickas via epost till Signhild Gehlin, Svenskt Geoenergicentrum. Kontaktuppgifter finner du HÄR.