Svenskt Geoenergicentrums verksamhet 2022

Sammanfattning av Svenskt Geoenergicentrums verksamhet 2022

Svenskt Geoenergicentrum startade sin verksamhet den 1 mars 2013, med syfte att stärka geoenergibranschen genom att tillhandahålla information och kunskapsutveckling inom geoenergiområdet. Här följer en kort sammanställning av de aktiviteter som skett inom verksamheten under kalenderåret 2022.

Verksamhetsuppbyggnad
Under 2022 omvaldes Svenskt Geoenergicentrums styrelse i sin helhet och utgörs av Borrföretagens ordförande Mats Rosman, Borrföretagens vd Pär Malmborg, Borrföretagens styrelseledamot David Johansson samt Svenskt Geoenergicentrums vd Signhild Gehlin.

Geoenergicentrums ledningsgrupp hade tre digitala möten under 2022.

Under 2022 har inga personalförändringar skett inom Svenskt Geoenergicentrum.

Geoenergicentrum hade vid årets slut 14 Stödjande Företag. De stödjande företagen är Akademiska Hus, Bengt Dahlgren AB, Borrföretagen, DEBE Flow group, E.On, Ecoclime, Geostrata, MegaWatt Solutions, MuoviTech, NeoEnergy, RISE, Sweco, Tektonik, Centrum Pile.

Hemsida och digitala kanaler
Geoenergicentrum sköter administrationen av sin hemsida www.geoenergicentrum.se.

Geoenergicentrum har haft ett aktivt år på Twitter via twitterkontot @SGehlin, och där informerat om geoenergirelaterade händelser i 64 tweets. Vid slutet av 2022 hade kontot ca 195 följare.

Svenskt Geoenergicentrums profil på LinkedIn informerar om händelser inom Geoenergicentrum och geoenergibranschen. 7 st inlägg lades ut under 2022. LinkedIn-profilen hade vid årets slut 312 följare.

Ytterligare digitala kanaler som Svenskt Geoenergicentrum nyttjat för informationsspridning under 2022 är Facebook och Slussen.biz. Under året har 7 poster lagts ut på Svenskt Geoenergicentrums Facebook-sida, som har 294 följare. Fyra nyheter har publicerats på Geoenergicentrums egen hemsida och fem nyheter på Slussen.biz.

Föredrag
Kommunikation om geoenergi till företag, organisationer och myndigheter är en central del inom Svenskt Geoenergicentrums verksamhet. Svenskt Geoenergicentrum har under 2022 hållit sex internationella föredrag, varav ett på plats vid European Geothermal Congress i Berlin och ett vid IEA ES Task 38-möte i Istanbul, samt fyra digitala föredrag vid IEA HPT Annex 52 slutwebbinarium, vid en estnisk hybridkonferens om geoenergiutvecklingen i Estland, vid EGECs workshop om utbildning och träning inom geoenergi, samt vid norska IAHs hybridmöte.
Ytterligare ett tiotal nationella föredrag för svensk publik hölls under året för Borrföretagen, Stenhusfastigheter, Energiforsks Värmekluster, IKVKs forskardag, SGU, och under Geoenergidagen 2022.

Geoenergicentrum är nationell koordinator för Geotrainet, som är ett europeiskt organ för att harmonisera och certifiera utbildning inom geoenergi i Europa, och Svenskt Geoenergicentrum har deltagit i flera Geotrainetmöten och aktiviteter under året och Svenskt Geoenergicentrum är tillsammans med Borrföretagen medsökande i en EU-ansökan om uppdatering av Geotrainets utbildningsmaterial, som lämnades in i november 2022.

Geoenergidagen 2022
Under 2022 genomfördes Geoenergidagen 2022 återigen som ett fysiskt event på Scandic Talk i Älvsjö över två dagar den 11-12 oktober. Liksom tidigare fysiska event utgjordes den första dagen av en workshop med efterföljande nätverksmingel och middag, och den andra dagen som en seminariedag. Under båda dagarna arrangerades en mindre utställning i lokalen med sex utställare. Totalt deltog ett drygt 70-tal registrerade deltagare.

Kursverksamhet
Geoenergicentrums kursverksamhet utvidgades under 2022 med två nya digitala kurser på engelska. Totalt hölls tre fysiska och sex digitala öppna kurser samt två fysiska och en digital företagsanpassad kurs under 2022:
• Två endagskurser Geoenergi – Funktion och Tillämpningar, Stockholm.
• Tre endagskurser i Geoenergi – Design 1 online på engelska, och en på svenska
• En endagskurs Geoenergi Avancerad design 2, Stockholm
• Två halvdagskurser på engelska i grundläggande EED-design, online
• En företagsanpassad kurs för Akademiska Hus, Lund
• En företagsanpassad kurs för Stockholms Miljökontor, Stockholm
• En företagsanpassad halvdagskurs i grundläggande EED-design på engelska, online

Utöver detta har Geoenergicentrum under året givit en föreläsningsdag för masterstudenter på KTH Byggvetenskap, och Signhild Gehlin har deltagit i planering, undervisning och handledning i Naturvärmekursen vid LTU under hösten. Svenskt Geoenergicentrum har hållit den tredagars geoenergiutbildning som ingår i Borrföretagens och Arbetsförmedlingens borrteknikerutbildning i Uppsala.

Publikationer
Svenskt Geoenergicentrum har under år 2022 skrivit två vetenskapliga konferensartiklar till EGC 2022, en till IGSHPA Conference Research Track 2022 och en till HPC 2023, samt skickat ett abstract till WGC 2023. Svenskt Geoenergicentrum har även bidragit till en konferensartikel om isfri infrastruktur med geoenergi till TRA Lisbon 2022 tillsammans med bland andra Bijan Adl-Zarrabi, samt en vetenskaplig artikel om Termiska nät inom CoolGeoHeat tillsammans med bland andra Marwan Abugabbara.

Svenskt Geoenergicentrum har skrivit en sammanfattning av arbetet inom HPT Annex 52 till HPT Magazine, en artikel om HPT Annex 52 till Rehva Journal, samt en artikel till Energi & Miljö nr 12/2022.

Geoenergicentrum har publicerat 7 st Nyhetsbrev på svenska och kortversioner på engelska, och två nummer av Svensk Geoenergi under 2022.

Svenskt Geoenergicentrum har i juli 2022 publicerat de uppdaterade riktlinjerna för kollektorer i mark för småhus samt de nya riktlinjerna för kollektorer i mark för större geoenergianläggningar.

Geoenergistatistik
Svenskt Geoenergicentrum har under 2022 bearbetat statistik kring geoenergi och publicerat en statistiksammanställning till EGC 2022 samt till EGEC Market Report 2021.

Examensarbeten
Under året 2022 har Svenskt Geoenergicentrum inte handlett något examensarbete, men däremot bidragit med förslag till examensarbeten till LTU, KTH; LTH och Chalmers, samt bistått examensarbetare med information om geoenergi på förfrågan.

FoU-bevakning
Svenskt Geoenergicentrum bevakar svensk och internationell geoenergirelaterad forskning och utveckling. Bevakningen under 2022 har bland annat täckt in följande:
• Deltagande och presenterad konferensartikel under Clima 2022 i Rotterdam i maj
• Deltagande och föredragande under European Geothermal Congress 2022 i Berlin i oktober
• Bevakning och presenterad artikel vid IGSHPA Conference and Research Track 2022 i Las Vegas i december
• Deltagande och bevakning vid Energiforsks geotermiwebbinarium i maj
• Deltagande och föredragande samt arrangör av IEA HPT Annex 52 Final webinar i juni
• Deltagande och föredragande online vid estniska geologiska undersökningens hybridkonferens Geothermal energy: Present, Future and Development Strategies i juni
• Deltagande, föredragande och arrangör av IKVKs och Energiforsks Värmeklusters geotermiworkshop i Stockholm i september
• Bevakat Energiforsk-webbinarier om energilager och termiska nät i maj och september
• Deltagande vid INTERREG CoolGeoHeat workshoppar i Lund i juni och september
• Deltagande och föredragande online vid IAH Høstmøte i november
• Deltagande och föredragande under IKVKs Forskardag den 16 november i Kista samt deltagande under KVP-dagen den 17 november
• Bevakat internationellt webbinarium om sociala aspekter av storskaliga geoenergiprojekt i november

Övrigt
Svenskt Geoenergicentrum har under 2022 lett efterarbetet med det internationella forskningssamarbetsprojektet IEA HPT (Heat Pumping Technologies) Annex 52 om långtidmätning och uppföljning av prestanda hos geoenergisystem (HPT Annex 52 – Long-term measurements of GSHP system performance in commercial, institutional and multi-family buildings). Annexet avslutades den 31 december 2021 och slutredovisades i en slutrapport vid IEA HPTs ExCo-möte i Oslo i maj 2022 samt i ett internationellt webbinarium i juni 2022. Sju länder deltog i det internationella projektet, och ett fyrtiotal fallstudierapporter, riktlinjedokument och projektrapporter samt ett tjugotal tidskriftsartiklar och vetenskapliga artiklar har publicerats utifrån projektets resultat. Samtliga rapporter och artiklar finns listade och de flesta även länkade på Annex 52 hemsida: https://heatpumpingtechnologies.org/annex52/documents/

Svenskt Geoenergicentrum har under 2022 fått förlängt avtal att tillsammans med SKVP driva Innovationskluster Varmt&Kallt kring värmepumpande teknik, energilager och geotermi, med anslag från Energimyndigheten till och med 2023. SKVP har administrationsansvaret för Innovationskluster Varmt&Kallt och Svenskt Geoenergicentrum bistår med kompetens, nätverk och aktiviteter inom geoenergi, energilagring och geotermi. Inom ramen för Innovationskluster Varmt & Kallt har Svenskt Geoenergicentrum under 2022 haft kontakter med representanter från akademi och näringsliv kring ansökningar om forskningsmedel för geoenergirelaterade projekt, samt arrangerat och deltagit i IKVKs Forskardag i anslutning till KVP-dagen i november i Kista. Delar av Geoenergidagen 2022 genomfördes i samarbete med IKVK. Inom ramen för IKVK har Svenskt Geoenergicentrum även medverkat och medarrangerat två geotermievent under 2022. Dels Energiforsks värmeklusters webbinarium i maj och dels IKVKs och Energiforsks geotermiworkshop i Stockholm i september. Evenemangen ledde senare till en större ansökan till Impact Innovation-utlysningen som stängde i november 2022. Svenskt Geoenergicentrum har tillsammans med SKVP sammanställt material till Energimyndighetens omvärldsanalys.

Svenskt Geoenergicentrum har under året ingått i Energimyndighetens rådsgrupp för TERMO-programmet samt i TERMO-programmets kommunikationsråd.

Svenskt Geoenergicentrum har under 2022 ingått i Executive Scientific Committee för IGSHPA Research Track 2022.

Under 2022 har Svenskt Geoenergicentrum deltagit i det internationella samverkansprojektet om isfri infrastruktur med geoenergi, inom IEA ES, Task 38. Svenskt Geoenergicentrum är subtask leader för Subtask 1 (State-of-the-art), och koordinerar den svenska insatsen i annexet. Ett flertal nationella arbetsmöten arrangerades och Signhild Gehlin deltog under det första fysiska internationella mötet i Istanbul i november.

Under 2022 har Svenskt Geoenergicentrum deltagit i det samnordiska INTERREG-projektet CoolGeoHeat om termiska nät med geoenergi, och var tillsammans med LTH arrangör av en nationell och en avslutande internationell workshop, båda i Lund, i juni och september. Projektet avslutades i september 2022.

Under 2022 har Svenskt Geoenergicentrum ingått i en internationell ansökan med namnet The Change till Programmet Geothermica, tillsammans med LTH, OSU, ORNL, NREL, Skanska Norge, och VIA College. Ansökan beviljades, och det treåriga projektet som handlar om modellering av geoenergilager för termiska nät, startar 2023.

Svenskt Geoenergicentrum har bidragit med inspel till EGECs och EHPAs remiss-svar på EU-commissionens snabbutredning om kortare handläggningstider för värmepumpar inom ramen för RePowerEU.

Svenskt Geoenergicentrum har deltagit som referensgruppsmedlem i TERMO-projektet Novel Tool om grannpåverkan mellan borrhål från KTH Energiteknik.

Under 2022 färdigställdes Svenskt Geoenergicentrums nya riktlinjer för kollektorer i mark för större fastigheter, samt de reviderade riktlinjerna för kollektorer i mark för konsumentanläggningar och publicerades på hemsidan i juli. Riktlinjerna presenterades under Borrföretagens medlemsmöte i november och under Geoenergidagens workshop i oktober.

Under 2022 har SGC fortsatt samarbetet med Borrföretagen, SGU och SKVP om en handledning för kommunala handläggare gällande borrhålstillstånd. Ett första remissutkast planeras till början av 2023. Projektet presenterades under Geoenergidagens workshop.

Svenskt Geoenergicentrum deltog under 2022 i Uppsala Universitets ansökan till Impact Innovation om ett forskningsprogram för en hållbar och resurseffektiv termiskt energiförsörjning.

Svenskt Geoenergicentrum deltog i RISE ansökan till TERMO-utlysningen om deltagande i IEA HPT Annex 60 samt RISE ansökan om utbytesvärmepumpar. Ansökningarna beviljades inte.

Signhild Gehlin deltog vid IGSHPA-Swedens årsmöte 2022.

Svenskt Geoenergicentrum har medverkat i intervjuer om geoenergi i artiklar i Gefle Dagblad och Energi & Miljö.

Signhild Gehlin
2023-01-24