Svenskt Geoenergicentrum sammanfattar 2021

Pandemiåret 2021 har inneburit nytänkande för Svenskt Geoenergicentrumn och begränsningar i fysiska möten och arrangemang. Geoenergicentrum har fortsatt att kommunicera geoenergi genom (huvudsakligen digitala) presentationer, artiklar i fackpress och vetenskapliga publikationer, rapporter, riktlinjearbeten, kurser och informationsinsatser av olika slag. Även aktiviteterna inom olika projekt för geoenergins främjande nationellt och internationellt har fortsatt.

Svenskt Geoenergicentrums årliga event Geoenergidagen arrangerades under året som ett digitalt event med digital utställning. Svenskt Geoenergicentrum gav under 2021 ut åtta nyhetsbrev och två nummer av tidskriften Svensk Geoenergi. Det internationella samarbetsprojektet om långtidsprestanda hos större geoenergianläggningar, IEA HPT Annex 52, avslutades vid årsskiftet 2021-2022 och ett trettiotal fallstudier och två guidelines finns publicerade. De nya och reviderade riktlinjerna för kollektorer i mark gick ut på branschremiss i slutet av året.

Läs hela sammanfattningen av Svenskt Geoenergicentrums verksamhet 2021 HÄR.