Svenskt Geoenergicentrums verksamhet 2018

Sammanfattning av Svenskt Geoenergicentrums verksamhet 2018
 
Svenskt Geoenergicentrum startade sin verksamhet den 1 mars 2013, med syfte att stärka geoenergibranschen genom att tillhandahålla information och kunskapsutveckling inom geoenergiområdet. Här följer en kort sammanställning av de aktiviteter som skett inom verksamheten under kalenderåret 2018.
 
Verksamhetsuppbyggnad
Geoenergicentrum hade vid årets slut 15 Stödjande Företag och 121 intressenter varav 117 genom Geotec. De stödjande företagen är Adven, Akademiska Hus, Avanti, Bengt Dahlgren AB, BrainHeart Energy, E.On, FBB Geoenergi AB, Evertech Energy Solutions AB, Geotec, Geostrata, IVT, MuoviTech, NeoEnergy, RISE och Sweco.
Geoenergicentrums ledningsgrupp, som består av 10 representanter från olika delar av geoenergibranschen, har haft ett möte under 2018. En diskussion kring medlemskategorier har förts.
 
Hemsida och digitala kanaler
Geoenergicentrum sköter administrationen av sin hemsida www.geoenergicentrum.se. Under fjärde kvartalet hade hemsidan ökat till ca 3500 besökare per månad. Hemsidan drabbades av en hackerattack under tredje kvartalet 2018 vilket bland annat påverkade besöksstatistiken under ett antal veckor. Hemsidans säkerhet har nu stärkts.
 
Geoenergicentrum har varit aktivt på Twitter via twitterkontot @SGehlin, och där informerat om geoenergirelaterade händelser i 55 tweets. Vid slutet av 2018 hade kontot 157 följare.
 
Svenskt Geoenergicentrums profil på LinkedIn informerar om händelser inom Geoenergicentrum och geoenergibranschen. 7 st inlägg lades ut under 2018. LinkedIn-profilen hade vid årets slut 137 följare.
 
Ytterligare digitala kanaler som Svenskt Geoenergicentrum nyttjat för informationsspridning under 2018 är Facebook och Slussen.biz. Under året har 3 nyheter publicerats på Geoenergicentrums hemsida och 10 nyheter på Slussen.biz.
 
Föredrag
Kommunikation om geoenergi till företag, organisationer och myndigheter är en central del inom Svenskt Geoenergicentrums verksamhet. Svenskt Geoenergicentrum har under 2018 hållit ett femtontal föredrag om geoenergi runt om i Sverige, och 9 st utomlands (Finland, Holland, Turkiet och USA). Presentationerna skedde bland annat under IEA ECES-möten och IEA HPT-möten, vid Geotecs medlemsmöten, under Geoenergidagen 2018, samt under ett internationellt webinarium anordnat av ISES.
 
Geoenergicentrum är nationell koordinator för Geotrainet, som är ett europeiskt organ för att harmonisera och certifiera utbildning inom geoenergi i Europa, och Svenskt Geoenergicentrums vd Johan Barth sitter med i Geotrainets styrelse.
 
Geoenergidagen 2018
För sjätte året arrangerade Svenskt Geoenergicentrum Geoenergidagen i början av oktober. Workshopen som hölls liksom föregående år, mellan kl 10-17 den första dagen. Lunch ingick. Efter workshopen hölls en nätverksmiddag på kvällen. Den andra dagens seminariedag innehöll sju föredrag. 12 st utställare fanns på plats och totalt 71 personer var anmälda under de två dagarna.
 
Kursverksamhet
Genomförda kurser inom Geoenergicentrums kursprogram under 2018 innehöll:
• Två endags grundkurs
• Två endags fördjupningskurser i design med EED
• En endags fördjupningskurs i Avancerad design med EED och GLHEPRO
 
Utöver detta har Geoenergicentrum under året givit en föreläsningsdag för masterstudenter på KTH Byggvetenskap, och Signhild Gehlin har varit kursansvarig för Naturvärmekursen vid LTU under hösten. Föreläsningar har hållits på Lunds Universitet för geologer och för miljövetare. Under året har det inte hållits i någon tredagars geoenergiutbildning som ingår i Arbetsförmedlingens borrteknikerutbildning, eftersom den delen gavs redan hösten 2017 och nästa grupp startar 2019.
 
Publikationer
Svenskt Geoenergicentrum har under år 2018 bidragit till två vetenskapliga konferensartiklar; en artikel tillsammans med Jeffrey D Spitler, Anders Larsson och Åke Annsberg, och en med Olof Andersson som båda presenterades vid Enerstock 2018.
 
Svenskt Geoenergicentrum har även skrivit två artiklar i branschpress under året med sammanfattningar av HPT Annex 52 till HPT Magazine.
 
Geoenergicentrum har publicerat 7 st Nyhetsbrev och två nummer av Svensk Geoenergi under 2018.
 
Geoenergistatistik
Svenskt Geoenergicentrum har under 2018 bearbetat statistik kring geoenergi och publicerat en statistiksammanställning till Enerstock 2018.
 
Examensarbeten
Under året 2018 har Svenskt Geoenergicentrum inte handlett några examensarbeten.
 
FoU-bevakning
Svenskt Geoenergicentrum bevakar svensk och internationell geoenergirelaterad forskning och utveckling. Bevakningen under 2018 har bland annat täckt in följande:
• Ashrae Winter Meeting 2018 i januari (viss bevakning på distans)
• IGSHPA Conference 2018 i mars (viss bevakning på distans)
• EffsysExpands forskardagar i april i Tranås
• Enerstock 2018 i Adana i Turkiet i april 2018
• Arena Sustainable Heating and Cooling under Nordic Clean Energy Week i Malmö 22/5.
• IGSHPA Research Track 2018 på KTH i Stockholm i september
• Energiforsks workshop i Stockholm i September
• Geoenergidagen 2018 i oktober
• Kyl- och Värmepumpdagen 2018, oktober, Stockholm
 
Branschverktyg
I mars färdigställdes och publicerades en svensk State of the Art-rapport om borrhålssystem inom ramen för IEA ECES Annex 27. Rapporten finns tillgänglig på Geoenergicentrums hemsida.
 
I april färdigställdes och publicerades första arbetsutgåvan av Svenskt Geoenergicentrums Riktlinjer för mätning och uppföljning av geoenergianläggningar. Rapporten finns tillgänglig på Geoenergicentrums hemsida.
 
I oktober färdigställdes och publicerades Svenskt Geoenergicentrums Råd för förläggning av kollektorer – konsumentanläggningar. Rapporten finns tillgänglig på Geoenergicentrums hemsida.
 
Övrigt
Svenskt Geoenergicentrum deltar i IEA ECES Annex 27 – kvalitetssäkring av borrhålssystem, och som projektledare för ett av annexets underprojekt. Annex 27 startade i maj 2016 och avslutas under hösten 2019. Under 2018 har Svenskt Geoenergicentrum deltagit vid två expertmöten (i Amsterdam i mars, och i Vancouver i september). Svenskt Geoenergicentrum leder arbetet med delprojektet kring designskedet, och delprojektrapporten blev klar i september 2018. Även en svensk state-of-the-art-rapport för borrhålsanläggningar färdigställdes i mars 2018. Svenskt Geoenergicentrum har finansiering för arbetet inom Annex 27 genom Energimyndigheten.
 
Svenskt Geoenergicentrum medverkar från och med januari 2018 ett nytt annex inom IEA HPT (Heat Pumping Technologies) om långtidmätning och uppföljning av prestanda hos geoenergisystem – HPT Annex 52 – Long-term measurements of GSHP system performance in commercial, institutional and multi-family buildings. Annexet leds av Sverige genom Svenskt Geoenergicentrum och pågår 1 januari 2018-31 december 2021.
Under året har Svenskt Geoenergicentrum ansvarat för och fått beviljat en ansökan till Energimyndighetens TERMO-program för finansiering av de svenska mätstudierna inom Annex 52. Svenskt Geoenergicentrum är övergripande koordinator för det svenska arbetet inom Annex 52, och deltar även med ett mindre delprojekt med en mätstudie. Inom Annex 52 har fyra arbetsmöten hållits:
• 1:a nationella arbetsmötet i Stockholm i april
• 1:a internationella expertmötet, Malmö i maj.
• 2:a nationella arbetsmötet i Emmaboda i september
• 2:a internationella expertmötet, USA i november.
 
Svenskt Geoenergicentrum har ingått i Energimyndighetens Programråd för EffsysExpand som avslutades i slutet av 2018. Signhild Gehlin har varit ordförande för programrådet.
 
Svenskt Geoenergicentrum är sedan 2016 med i RHC Platform Geothermal Steering Committée och har deltagit i telefonmöten och remisser.
 
Svenskt Geoenergicentrums Signhild Gehlin har under 2018 invalts som ledamot i den rådgivande kommittén för det norska geoenergiprojektet RockStore, och har deltagit i ett möte.
 
Svenskt Geoenergicentrums Signhild Gehlin har under 2018 varit vice ordförande i Executive Scientific Committee för IGSHPA Research Track 2018, samt i International Scientific Committee för Enerstock 2018.
 
Svenskt Geoenergicentrum har tillsammans med SKVP ansökt hos Energimyndigheten om att få bilda ett innovationskluster kring värmepumpande teknik, energilager och geotermi. Innovationskluster Varmt&Kallt beviljades och tilldelades delfinansieringsmedel för två års försöksverksamhet från Energimyndigheten i november 2018. SKVP har administrationsansvaret för Innovationskluster Varmt&Kallt och Svenskt Geoenergicentrum bistår med kompetens, nätverk och aktiviteter inom energilagring och geotermi.
 
Johan Barth har under 2018 varit representant för Svenskt Geoenergicentrum i Svensk Kärnbränslehanterings Testbädd för bergteknisk utveckling och innovation på Äspö.
 
Joakim Hjulström representerade Svenskt Geoenergicentrum på ett möte inom BSUIN (Baltic Sea Underground Innovation Network), ett EU-finansierat projekt som syftar till att utveckla nya samarbeten och öka tillgängligheten till sex underjordiska forskningsanläggningar i Östersjöområdet. Mötet hölls på Svenskt Kärnbränslehanterings testbädd för bergteknisk utveckling och innovation på Äspö.