Riktlinjer för Mätning och Uppföljning av Geoenergianläggningar

Svenskt Geoenergicentrums arbete med att ta fram riktlinjer för mätning och uppföljning av geoenergianläggningar har nu resulterat i en första offentlig utgåva som finns tillgänglig på Svenskt Geoenergicentrums hemsida för fri nedladdning.

Syftet med riktlinjerna är att ge handledning till beställare och konsulter att skapa förutsättningar för relevant uppföljning av:

• geoenergianläggningens funktion (funktionskrav och felsökning)
• hur den lever upp till den förväntade prestandan jämfört med designförutsättningarna (besiktning)
• optimering av driften utifrån aktuella förutsättningar

Målet är att säkerställa kvaliteten hos geoenergisystem, och genom att följa riktlinjerna ges möjlighet till god erfarenhetsåterföring och därmed utveckling av geoenergi som teknikområde, samt kostnadsbesparingar för felsökning och drift. Uppföljning genom dessa riktlinjer ska ge svar på följande tre frågor:

• Fungerar anläggningen som det var tänkt?
• Fungerar anläggningen ”bra”?
• Fungerar anläggningen optimalt?

Riktlinjerna är indelade i tre huvuddelar; Riktlinjer för dokumentation av uppgifter om byggnaden med dess geoenergianläggning och dess förutsättningar, riktlinjer för mätning, samt riktlinjer för uppföljning av funktion och prestanda. Varje del är vidare uppdelad i de tre underavsnitten om byggnad, värme-/kylkälla och aggregat.

Den rapportmall som tagits fram för att följa riktlinjerna är främst avsedd för uppföljning av större geoenergisystem. För små anläggningar för villor och mindre bostadsrätter är minimi-informationen som behöver dokumenteras: Inkommande temperatur till värmepumpen, temperaturskillnad mellan in-och utgående temperatur, värmebärarflöde, samt högsta och lägsta tillåtna värmebärartemperatur.

Arbetsgruppen som tagit fram riktlinjerdokumentet och rapportmallen har bestått av Klas Berglöf (ClimaCheck), Jonas Ekestubbe (E.On), Anders Larsson (Akademiska Hus), Björn Ruthström (IKEA Fastigheter), Torbjörn Sjögren (EnergyMachines) och Signhild Gehlin (Svenskt Geoenergicentrum).

Den första officiella utgåva, provversion 1, som nu är tillgänglig via Svenskt Geoenergicentrums hemsida är ämnad att användas fritt så att vi kan få in synpunkter från användare, och därmed kunna förbättra och anpassa utformning och innehåll efter hand i uppdaterade versioner.
Synpunkter och förslag till förbättringar tas tacksamt emot och kan skickas via epost till Signhild Gehlin, Svenskt Geoenergicentrum. Kontaktuppgifter finner du HÄR.